Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej

Świdnica, dnia 17 stycznia 2019 r. Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy, informuje...

Świdnica, dnia 17 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie Grantodawcy w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Świdnicy, informuje o planowanym na dzień 8 lutego 2019 r. otwarciu trzeciego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”. 

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych  i  średnich  przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.4 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW, Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB przez Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlową w Świdnicy w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Forma, termin oraz miejsce składania Wniosków: 

Wnioski o udzielenie Grantu wraz z załącznikami wypełnione zgodnie z wzorami udostępnionymi przez Grantodawcę należy składać poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza, który udostępniony zostanie na stronie www.sirr.pl w dniu 8 lutego 2019 r. o godzinie 9:00. Do poprawnego wypełnienia formularza należy przygotować pełne dane firmy (pełną nazwę, NIP), dane osoby do kontaktu (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz skany kompletu uzupełnionej dokumentacji. Skany muszą stanowić jeden plik PDF lub być spakowane do archiwum ZIP. Rozmiar pliku nie może przekroczyć 10 MB.

Formularz należy wypełnić w przeglądarce, w której MUSI BYĆ WŁĄCZONY JAVASCRIPT, podając w odpowiednich polach: pełną nazwę firmy, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu, adres e-mail, powiat, gminę i miejscowość. Ponadto z listy rozwijanej należy wybrać obszar, z którego składany jest formularz (zgodnie z Projektem Aglomeracja Wałbrzyska), dodać plik z załącznikami oraz zapoznać się z klauzulą informacyjną w zakresie danych osobowych.

W chwili kliknięcia przycisku „Wyślij”, dane z formularza (wraz z załącznikiem) zostaną przesłane na skrzynkę mailową Grantodawcy. Jednocześnie na skrzynkę mailową Wnioskodawcy (adres e-mail podany w formularzu) zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem wysłania formularza, którą należy wydrukować i wraz z Wnioskiem oraz jego załącznikami złożyć w Biurze Projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania Wniosku drogą elektroniczną – zgodnie z zapisami § 8 ust.3 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” za dzień złożenia Wniosku przyjmuje się dzień wpływu oryginałów dokumentów (wersja papierowa) do siedziby Grantodawcy/Partnera Grantodawcy, pod warunkiem uprzedniej elektronicznej rejestracji Wniosku w przypadku obowiązywania takiego trybu.

Zamknięcie naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” nastąpi po uprzednim ogłoszeniu zamknięcia (co najmniej 5 dni przed planowanym zamknięciem) lub po uzyskaniu 120% alokacji środków przeznaczonych dla trzeciego Naboru. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/17 w trzecim Naborze na kwotę 393 947,80 zł w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 102 000,00 zł. O zamknięciu Naboru Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego powiadomi na stronie internetowej www. sirr.pl.

 

 

 

Biuro Projektu:

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego

 1. Długa 6

58-100 Świdnica

tel. 74 660 62 72

E-mail: granty@sirr.pl

www.sirr.pl

Biuro czynne: pn.- pt. 08:00-16:00

Cel i przedmiot Projektu:

Celem głównym Projektu jest wsparcie przedsiębiorczości i stworzenie lepszych warunków do rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez świadczenie przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) Usług doradczych na rzecz 61 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju do 24 miesięcy), posiadających siedzibę na terenie Obszaru Wsparcia Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW. Projekt przyczynia się również do wsparcia rozwoju rynku specjalistycznych Usług doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem Projektu jest udzielanie przez Grantodawcę przedsiębiorcom z sektora MSP Grantów przeznaczonych na refundację zamówionych, wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb, wykonanych i zapłaconych Usług doradczych. Minimum 20% pojedynczych Grantów przekazanych zostanie przedsiębiorcom wpisującym się w specjalizacje i podobszary inteligentnych specjalizacji regionu wymienionych w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.

Katalog Grantobiorców: 

Grantobiorcami mogą być mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP), spełniające warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji WE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.). Jedno MŚP może złożyć jeden Wniosek o Grant. Wsparcie udzielone Grantobiorcy stanowi pomoc de minimis, a złożenie Wniosku o udzielenie Grantu stanowi jednocześnie wniosek o udzielenie pomocy de minimis.

Wydatki Grantobiorcy, które będą uznane za kwalifikowane

(w ramach Umowy o powierzenie Grantu):

Wydatkiem kwalifikowalnym w powierzonych Grantach (tj. wydatkiem, który może ponieść Grantobiorca, niezbędnym do celów realizacji Projektu), który powinien być ujęty w Umowach o powierzenie Grantu zawieranych pomiędzy Grantodawcą a Grantobiorcą, jest koszt Usługi doradczej, świadczonej przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Kwalifikowalne mogą być wydatki ponoszone przez Grantobiorców dopiero po wyborze projektu grantowego do dofinansowania.

W zakresie schematu 1.3.C.2 możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):

 1. usług w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:
 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
 • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i );
 • doradztwa prawno-podatkowego i marketingowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na
 1. usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy

Należy mieć na uwadze konieczność odpowiedniego udokumentowania poniesionych wydatków w ramach Projektu (audytów, umów z wykonawcą, faktur, protokołu odbioru, innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej) w okresie kwalifikowalności z uwzględnieniem okresu realizacji Projektu grantowego, poświadczającego między innymi, iż zostały one do dokonane w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych, i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Wykonawcami Usług doradczych mogą być wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu.

Wkład własny Grantobiorcy: 

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie jest przekazywane jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych. Poziom dofinansowania wynosi do 85%, maksymalnie 25.500 zł. W przypadku uznania przez Grantodawcę wydatków za niekwalifikowalne, Grantobiorca będzie musiał zapewnić środki własne na ich sfinansowanie.

Informacje o pomocy publicznej: 

Wsparcie udzielone Grantobiorcy w formie Grantu stanowi pomoc de minimis, udzielaną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Informacje o źródłach finansowania Grantów (w tym RPO WD 2014 2020)

oraz poziom dofinansowania Grantów:

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Poziom dofinansowania wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie

25.500 zł.

W przypadku pomocy de minimis obowiązuje ponadto limit równowartości 200 tys. euro pomocy de minimis, którą dany podmiot (Grantobiorca) może otrzymać w okresie 3 lat (liczonych jako rok, w którym ubiega się o wsparcie oraz 2 poprzednie lata podatkowe).

Okres realizacji Grantu przez Grantobiorcę: 

Okres realizacji Grantu przez Grantobiorcę może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Na ostateczną datę zamknięcia Usługi i złożenia przez Grantobiorcę do Grantodawcy kompletnego Wniosku o wypłatę Grantu wraz z załącznikami wyznacza się dzień 31 lipca 2019 r.

Regulamin udzielania Grantów oraz wzór Wniosku wraz załącznikami dostępne są na: www.sirr.pl.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o Naborze ZIT AW III
REGULAMIN udzielania Grantów ZIT AW

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:
Wniosek o udzielenie Grantu
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis
6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis
8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP
9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US
10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS
11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
12a. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu
12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:
Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:
Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej
Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej
Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):
Umowa SIRR o udzielenie Grantu – ZIT AW

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:
Wniosek o wypłatę Grantu
4. Protokół odbioru usługi doradczej
5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny
6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania
7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy
8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych
9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

INFORMACJA O ZMIANACH W WARUNKACH NABORU W PROJEKCIE ,,WSPARCIE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ”

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o aktualizacji wysokości alokacji w drugim naborze Wniosków o przyznanie  Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/17 w drugim Naborze wynosi 799.737,80 zł, w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 204.000,00 zł

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW W PROJEKCIE GRANTOWYM „WSPARCIE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ”

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/17 w drugim naborze na kwotę 799.737,80 zł, w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego  przypada kwota204.000,00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o Naborze ZIT AW II
REGULAMIN udzielania Grantów ZIT AW

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:
Wniosek o udzielenie Grantu
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis
6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis
8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP
9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US
10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS
11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
12a. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu 
12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:
Kryteria oceny formalnej

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:
Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej
Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej
Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):
Umowa SIRR o udzielenie Grantu – ZIT AW

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:
Wniosek o wypłatę Grantu
4. Protokół odbioru usługi doradczej
5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny
6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania
7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy
8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych
9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

nr Projektu RPDS.01.03.03-02-0002/17

realizowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3
Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.2
Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW
Poddziałanie 1.3.3
„Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW”
Schemat 1.3 C.2
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

Grantobiorcą może być MŚP, który spełnia następujące warunki:

 1. ma siedzibę na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującego następujące obszary: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Jaworzyna Śląska, Kamienna Góra, gm. wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, gm. wiejska Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świdnica Miasto, gm. wiejska Świdnica, Świebodzice, Walim, Wałbrzych, Żarów
 2. nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków Europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,
 3. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej),
 4. nie był karany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych,
 5. nie był karany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).

Maksymalna kwalifikowana wartość Usługi doradczej wynosi 30.000 zł w związku z czym maksymalna kwota Grantu, która może zostać przyznana Grantobiorcy wynosi 25.500 zł i równocześnie stanowi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Grantobiorcę.

Wydatkiem kwalifikowanym w udzielanych Grantach (niezbędnym do realizacji celów Projektu grantowego) ponoszonym przez Grantobiorcę jest koszt Usługi doradczej, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Do projektu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terenie Obszaru Wsparcia Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW, obejmującego następujące obszary: gminy Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Walim, Wałbrzych, miasto Świdnica, gmina wiejska Świdnica, Żarów.