Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane promocją, rozwojem i wspieraniem polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Opiera swoją działalność na...

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne zainteresowane promocją, rozwojem i wspieraniem polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Opiera swoją działalność na pracy ogółu członków oraz wsparciu sponsorów.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Wzrost aktywności i promocji małych i średnich przedsiębiorstw oraz prowadzenie na ich rzecz działalności edukacyjnej i szkoleniowej.
 • Zmniejszanie biurokratycznych przeszkód w rozwoju gospodarczym.
 • Zabezpieczanie praw wolnej konkurencji opartej jedynie na efektywności działania.
 • Przeciwdziałanie bezrobociu.
 • Osiąganie stabilizacji prawa w dziedzinach ochrony środowiska, porządku społecznego, reguł ekonomicznych i podatkowych.
 • Stałe podnoszenie poziomu wykształcenia obywateli.
 • Racjonalizacja obciążeń podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorców i obywateli.
 • Rozwój form zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i miejsc pracy.
 • Upowszechnianie form aktywnej integracji pracy socjalnej.
 • Wsparcie i promocja wolontariatu.
 • Wsparcie i promocja integracji społeczno – zawodowej.
 • Wsparcie rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych.
 • Zapewnienie dostępu do działań aktywnej integracji.
 • Promowanie i wspieranie zatrudnienia w sektorze ekonomi społecznej.
 • Wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób biernych zawodowo i wykluczonych społecznie.
 • Wsparcie podmiotów i organizacji oferujących pomoc jednostkom ekonomii społecznej.
 • Wzmacnianie i rozwój instytucji pomocy i integracji społecznej.
 • Promocja innowacyjnych rozwiązań.
 • Promocja i wsparcie przedsiębiorstw we współpracy z działaniami jednostek badawczo – rozwojowych.
 • Podejmowanie działań na rzecz partnerów społecznych, administracji publicznej, związków zawodowych oraz pracodawców.