Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania wniosków dla Aglomeracji Jeleniogórskiej   Informujemy, że procedura składania Wniosków o przyznanie grantu dla Aglomeracji Jeleniogórskiej...

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania wniosków dla Aglomeracji Jeleniogórskiej

 

Informujemy, że procedura składania Wniosków o przyznanie grantu dla Aglomeracji Jeleniogórskiej rozpoczęła się o godz. 9:00 dnia 15.07.2019 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://www.sirr.pl/formularz-grantowy/ oraz w oryginale w Biurze projektu.

Projekt „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.03-02-0004/17) realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB” przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy.

Grantobiorcą może być MŚP, który spełnia następujące warunki:

 1. ma siedzibę na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej obejmującego następujące obszary:
  Miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra,
  Gminy miejskie: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Wojcieszów, Złotoryja.
  Gminy miejsko-wiejskie: Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń, Świerzawa. Gminy Wiejskie: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica, Pielgrzymka.
 2. nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków Europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,
 3. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej),
 4. nie był karany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych,
 5. nie był karany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).

Maksymalna kwalifikowana wartość Usługi doradczej wynosi 30.000 zł w związku z czym maksymalna kwota Grantu, która może zostać przyznana Grantobiorcy wynosi 25.500 zł i równocześnie stanowi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Grantobiorcę.

Wydatkiem kwalifikowanym w udzielanych Grantach (niezbędnym do realizacji celów Projektu grantowego) ponoszonym przez Grantobiorcę jest koszt Usługi doradczej, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze ZIT AJ
Regulamin udzielenia Grantów ZIT AJ

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:
WNIOSEK o udzielenie Grantu
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis
6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis
8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP
9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US
10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganie wobec ZUS
11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
12a. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu
12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:
Kryteria oceny formalnej_Regulamin

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:
Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne_Regulamin

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej
Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej
Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):
Umowa SIRR o udzielenie Grantu – ZIT AJ

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:
Wniosek o wypłatę Grantu
4. Protokół odbioru usługi doradczej
5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny
6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania
7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy
8. Oświadczenie potwierdzające dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych
9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

Elektroniczny generator wniosków:
Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Aglomeracji Jeleniogórskiej wraz z załącznikami kliknij tutaj

Ogłoszenie o naborze ZIT AJ
Regulamin udzielenia Grantów ZIT AJ

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:
WNIOSEK o udzielenie Grantu
1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis
6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis
8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP
9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US
10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganie wobec ZUS
11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
12a. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach projektu
12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:
Kryteria oceny formalnej_Regulamin

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:
Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne_Regulamin

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej
Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej
Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):
Umowa SIRR o udzielenie Grantu – ZIT AW

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:
Wniosek o wypłatę Grantu
4. Protokół odbioru usługi doradczej
5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny
6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania
7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy
8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych
9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

Elektroniczny generator wniosków:
Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Aglomeracji Jeleniogórskiej wraz z załącznikami kliknij tutaj