Regulamin Usług rozwojowych

1 Postanowienia ogólne Regulamin określa warunki uczestnictwa w usługach rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) organizowanych przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego (zwany w dalszej części...
 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w usługach rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) organizowanych przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego (zwany w dalszej części Organizatorem).
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych usługach rozwojowych znajdują się na stronie internetowej organizatora.

 

 • 2 Zgłoszenie na usługę rozwojową
 1. Uczestniczką / uczestnikiem jest osoba zgłoszona na usługę poprzez złożenie / przesłanie formularza zgłoszeniowego.
 2. Dokonanie zgłoszenia na usługę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jej terminu i zakresu, odpłatności i terminu jej wniesienia.
 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej koszty swojej podróży na usługę pokrywa uczestniczka/uczestnik.
 4. Dokonanie zgłoszenia na usługę jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Ilość miejsc na każdą usługę jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Jeżeli nie umówiono się inaczej przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 • 3 Rezygnacja z uczestnictwa w usłudze rozwojowej
 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej rezygnacji z usługi można dokonać maksymalnie do 3 dni przed terminem rozpoczęcia usługi, przesyłając do Organizatora pismo e-mail informujące o rezygnacji z uczestnictwa w usłudze.
 2. Za datę rezygnacji z usługi uznaje się datę wpływu e-maila do Organizatora.
 3. W przypadku wpłynięcia maila do Organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy.
 4. W przypadku rezygnacji uczestnika z usługi w czasie krótszym niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia usługi uczestnik zobowiązany jest wskazać prawidłowo i skutecznie swojego zastępcę lub pokryć koszty usługi w 100%.

 

 • 4 Odwołanie usługi rozwojowej
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników na 3 dni robocze przed terminem usługi.
 2. W przypadku odwołania usługi z winy Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników.

 

 • 5 Ochrona własności intelektualnej Organizatora i jego partnerów
 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej materiały szkoleniowe nie mogą być rozpowszechniane. Uczestnik otrzymuje materiały wyłącznie na swoje własne potrzeby (do indywidualnego użytku). Materiały te są objęte prawem autorskim i należy zapewnić im ochronę. Materiały te należy traktować jako „tajemnicę przedsiębiorstwa” w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zakazuje się również jakiegokolwiek nagrywania zajęć.

 

 • 6 Zastrzeżenia prawne
 1. Przekazane w ramach usługi rozwojowej informacje mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako porada prawna. Przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek decyzji lub czynności należy zasięgnąć porady prawnej.

 

 • 7 Zasady uczestnictwa w usłudze
 1. Uczestnicy zobowiązani są do punktualnego przybycia.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe i certyfikaty, oraz jeżeli się tak umówiono odpowiednio: nocleg w hotelu, posiłki i przerwy kawowe.
 3. Przed odbyciem usługi uczestniczka/uczestnik może być zobowiązany do przystąpienia do testu sprawdzającego wiedzę w zakresie realizowanej usługi (Pre-Test).
 4. Po odbyciu usługi uczestniczka/uczestnik może być zobowiązany do przystąpienia do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas usługi (Post-Test) oraz do wypełnienia ankiety oceniającej sposób realizacji usługi rozwojowej.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do podpisania listy obecności, odebrania materiałów szkoleniowych i certyfikatów.

 

 • 8 Informacja o możliwości wizytacji usługi rozwojowej
 1. W związku z przyjętym zobowiązaniem w sprawie umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzenia wizytacji każdej usługi rozwojowej przez uprawnione instytucje (Zamawiający instytucjonalny, PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operator, inne instytucje finansujące, jednostka certyfikująca system zarządzania jakością Organizatora) lub podmioty/osoby przez te instytucje upoważnione.
 • 9 Przetwarzanie danych osobowych
 1. W związku z wymaganiami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO” informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy. Więcej informacji o Administratorze, przetwarzaniu i odbiorcach danych oraz o prawach osób, których dane są przetwarzane znajduje się na stronie https://www.sirr.pl/polityka-prywatnosci/
 2. W przypadku działań projektowych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków publicznych/ Unii Europejskiej w ramach Programów Operacyjnych,  administratorem danych jest wskazana w klauzuli  informacyjnej instytucja.
 3. Przetwarzanie danych osobowych uczestników odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zawartej z organizacją zgłaszającą lub na podstawie zgody rozumianej jako „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego” (Art. 4 RODO). Uczestnictwo w usłudze będziemy traktować jako wyrażenie zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające.
 4. W związku z przyjętym zobowiązaniem do umożliwienia weryfikacji spełnienia warunków w miejscu świadczenia usługi informujemy o możliwości przeprowadzania wizytacji każdej usługi, na którą co najmniej jeden uczestnik otrzymał dofinansowanie. Takiej kontroli (wizytacji, monitoringu, audytu) dokonywać mogą wyłącznie uprawnione instytucje takie jak PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operatorzy oraz inne instytucje udzielające wsparcia jak również podmioty i osoby przez powyższe instytucje upoważnione. w przypadku wykonania takiej kontroli instytucje / podmioty te mogą przetwarzać Pani /Pana dane osobowe, z zachowaniem przepisów RODO.

 

 • 10 Postępowanie w sytuacjach nieprzewidzianych (sytuacje nieoczekiwane, nagłe, losowe, siła wyższa)
 1. W przypadku wystąpienia przyczyn od niego niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo:
 2. przesunięcia terminu bądź odwołania usługi – w takim przypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie. Uczestnik ustali wraz z Organizatorem nowy termin usługi, a w przypadku braku zgody uczestnika na nowy termin ma on prawo żądać zwrotu 100% poniesionej opłaty za usługę.
 3. zmiany wykładowcy/doradcy na danej usłudze (wyznaczenia zastępstwa) – z ważnej przyczyny w szczególności jeżeli pierwotnie wyznaczony do realizacji usługi wykładowca/doradca nie może jej zrealizować. w takim przypadku Organizator gwarantuje równoważność kompetencji i odpowiednie przygotowanie merytoryczne nowego wykładowcy/doradcy.
 4. zmiany miejsca realizacji usługi – w porozumieniu z Uczestniczką/Uczestnikiem, jego pracodawcą oraz tam gdzie ma to zastosowanie, w szczególności w przypadku usług dofinansowanych, informowane są odpowiednio: Zamawiający instytucjonalny, PARP, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, Operator, inna instytucja finansująca .

 

 • 11 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamację dotyczącą usługi rozwojowej można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji złożonych po przekroczeniu ww. terminu.
 2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej listem poleconym, lub osobiście na adres Organizatora.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 4. a) Nazwę/imię i nazwisko zgłaszającego
 5. b) Dane kontaktowe zgłaszającego
 6. c) Przedmiot reklamacji (termin, tytuł i numer usługi, miejsce)
 7. d) Opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji
 8. e) Oczekiwania w stosunku do Organizatora (ponowne wykonanie usługi / części usługi; obniżenie ceny; rekompensata w postaci obniżki na kolejną usługę; inne)
 9. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od momentu jej otrzymania. w uzasadnionych przypadkach (opinia rzeczoznawcy, konsultacje prawne itp.) czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym zgłaszający zostanie poinformowany.
 10. O decyzji w sprawie reklamacji składający reklamację zostanie powiadomiony drogą pocztową, telefoniczną lub drogą elektroniczną.

 

 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Organizatora.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.