Aktywne Mamy

WSZYSTKIE OFEROWANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU DZIAŁANIA SĄ BEZPŁATNE CEL PROJEKTU Celem projektu realizowanego w okresie od listopada 2019 r. do...

WSZYSTKIE OFEROWANE DLA UCZESTNIKÓW

PROJEKTU DZIAŁANIA SĄ BEZPŁATNE

CEL PROJEKTU

Celem projektu realizowanego w okresie od listopada 2019 r. do czerwca 2022 r.  jest umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienie zatrudnienia lub utrzymanie zatrudnienia przez 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 (w tym 68 kobiet i 2 mężczyzn) z obszaru województwa dolnośląskiego, poprzez stworzenie warunków opieki nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi, w formie usługi opieki niani na terenie Dolnego Śląska oraz aktywizację zawodową niepracujących matek, ojców, opiekunów prawnych.

 

Dzięki wsparciu w ramach projektu:

 • 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 może otrzymać wsparcie finansowe przeznaczone na wynagrodzenie netto i obowiązkowe składki ZUS dla niani, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 • 37 osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, pozostających na urlopie wychowawczym, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 otrzyma indywidualne doradztwo zawodowe

 • 37 osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, pozostających na urlopie wychowawczym, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 otrzyma wsparcie i stypendium szkoleniowe

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY:

 • 37 osób bezrobotnych/ biernych zawodowo, w tym biernych zawodowo przebywających na urlopie wychowawczym i opiekujących się dziećmi do lat 3,
 • 33 osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3.

50% z ogółu 70 uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie województwa dolnośląskiego, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

OFERUJEMY:

Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 przez nianię – w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy

Nie dotyczy osób pracujących na moment przystępowania do udziału w projekcie.

Nie dotyczy osób pracujących na moment przystępowania do udziału w projekcie.

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się do projektu, należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) znajdujący się w dokumentacji poniżej

Formularz w formie:

 1. skanu (zdjęć) lub uzupełnionego pliku WORD wraz z poniższej wskazanymi załącznikami należy przesłać w terminie naboru na adres mailowy aktywnemamy@sirr.pl oraz
 2. oryginału dokumentów wraz z poniżej wskazanymi załącznikami

należy złożyć do Biura projektu w terminie naboru (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej – decyduje data wpływu do Biura projektu, a nie data ich nadania).

 

Wykaz załączników do formularza rekrutacyjnego:

 1. Kopia aktu urodzenia dziecka.
 2. Kopia orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego niepełnosprawność rodzica/ rodziców/ opiekuna prawnego/ opiekunów prawnych lub dziecka (o ile dotyczy).
 3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (o ile dotyczy).
 4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy lub biernej zawodowo (o ile dotyczy).
 5. Zaświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym w rozumieniu kodeksu pracy (o ile dotyczy).
 6. Oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/ poszukiwania pracy/ powrotu do pracy/ utrzymania pracy
 7. Zaświadczenie o zatrudnieniu (o ile dotyczy), potwierdzające:
  1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  2. świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług),
  3. prowadzenie pozarolniczej działalności,
  4. prowadzenie działalności rolniczej (z wyjątkiem osoby, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik).

Minimalny zakres informacji na zaświadczeniu o zatrudnieniu wskazuje załącznik nr 9.

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE: DLA NABORU ROZPOCZĘTEGO W DN. 26.04.2021 R.*

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „AKTYWNE MAMY” wersja obowiązująca od 20.04.2021

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy obowiązuje od 20.04.2021

Załącznik nr 2 Oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia

Załącznik nr 3 Ankieta badania stopnia motywacji

Załącznik nr 4 Karta oceny Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 5 Wzór Umowy – Deklaracji uczestnictwa w projekcie wersja obowiązująca od 26.04.2021

Załącznik nr 7a Wzór Wniosku refundacyjnego – dla osoby zakwalifikowanej do projektu jako osoba bezrobotna wersja obowiązująca od 20.04.2021

Załącznik 7b Wniosek refundacyjny obowiązuje od 20.04.2021

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Załącznik nr 1 Oświadczenie osoby pobierającej stypendium szkoleniowe.

Załącznik nr 2 Wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego.

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu obowiązuje od 20.04.2021

 

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE: DLA NABORU ROZPOCZĘTEGO W DN. 07.01.2021 R.*

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „AKTYWNE MAMY” wersja obowiązująca od 05.01.2021 r.

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/ poszukiwania pracy/ powrotu do pracy/ utrzymania zatrudnienia

Załącznik nr 3 Ankieta badania stopnia motywacji

Załącznik nr 4 Karta oceny Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 5 Wzór Umowy – Deklaracji uczestnictwa w projekcie wersja obowiązująca od 05.01.2021

Załącznik 5a Umowa zlecenie

Załącznik 5b Umowa uaktywniająca

Załącznik 5c Oświadczenie zleceniobiorcy

Załącznik nr 6 Wzór Umowy Uczestnictwa w ścieżce aktywizacyjnej wersja obowiązująca od 05.01.2021

Załącznik nr 7a Wzór Wniosku refundacyjnego – dla osoby zakwalifikowanej do projektu jako osoba bezrobotna wersja obowiązująca od 05.01.2021

Załącznik nr 8a Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Załącznik nr 8b Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wersja obowiązująca od 05.01.2021

Załącznik nr 9 Minimalny zakres informacji na zaświadczeniu o zatrudnieniu wersja obowiązująca od dnia 06.07.2020 r.

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Załącznik nr 1 Oświadczenie osoby pobierającej stypendium szkoleniowe.

Załącznik nr 2 Wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego.

 

(OBOWIĄZUJE DLA NABORÓW ZREALIZOWANYCH MIĘDZY 09.09.2020 A 31.12.2020)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „AKTYWNE MAMY” wersja obowiązująca od 09.09.2020 r.

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/ poszukiwania pracy/ powrotu do pracy/ utrzymania zatrudnienia

Załącznik nr 3 Ankieta badania stopnia motywacji

Załącznik nr 4 Karta oceny Formularza zgłoszeniowego

Załącznik nr 5 Wzór Umowy – Deklaracji uczestnictwa w projekcie wersja obowiązująca od 09.09.2020 r.

Załącznik nr 7a Wzór Wniosku refundacyjnego – dla osoby zakwalifikowanej do projektu jako osoba bezrobotna wersja obowiązująca od 06.08.2020 r.

Załącznik nr 7b Wzór Wniosku refundacyjnego –  dla osoby zakwalifikowanej do projektu jako osoba bierna zawodowo, przebywająca na urlopie wychowawczym wersja obowiązująca od 06.08.2020 r.

Załącznik nr 7c Wzór Wniosku refundacyjnego – dla osoby zakwalifikowanej do projektu jako osoba zatrudniona wersja obowiązująca od 06.08.2020 r.

Załącznik nr 8a Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

Załącznik nr 8b Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wersja obowiązująca od 06.07.2020 r.

 

(OBOWIĄZUJE DLA NABORÓW ZREALIZOWANYCH MIĘDZY 06.07.2020 A 09.09.2020)

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Załącznik nr 1 Oświadczenie osoby pobierającej stypendium szkoleniowe.

Załącznik nr 2 Wniosek o wypłatę stypendium szkoleniowego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „AKTYWNE MAMY” wersja archiwalna

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „AKTYWNE MAMY” wersja obowiązująca od 06.07.2020 r.- wersja archiwalna

Załącznik nr 5 Wzór Umowy – Deklaracji uczestnictwa w projekcie wersja archiwalna

Załącznik nr 5 Wzór Umowy – Deklaracji uczestnictwa w projekcie wersja obowiązująca od 06.07.2020 r. -wersja archiwalna

Załącznik nr 6 Wzór Umowy Uczestnictwa w ścieżce aktywizacyjnej wersja archiwalna

Załącznik nr 7a Wzór Wniosku refundacyjnego – dla osoby zakwalifikowanej do projektu jako osoba bezrobotna – wersja archiwalna

Załącznik nr 7b Wzór Wniosku refundacyjnego –  dla osoby zakwalifikowanej do projektu jako osoba bierna zawodowo, przebywająca na urlopie wychowawczym – wersja archiwalna

Załącznik nr 7c Wzór Wniosku refundacyjnego – dla osoby zakwalifikowanej do projektu jako osoba zatrudniona – wersja archiwalna

Załącznik nr 8b Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wersja archiwalna

Załącznik nr 8b Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wersja obowiązująca od 06.07.2020 r. – wersja archiwalna

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „AKTYWNE MAMY” wersja obowiązująca od 09.07.2020 r.

Załącznik nr 5 Wzór Umowy – Deklaracji uczestnictwa w projekcie wersja obowiązująca od 09.07.2020 r.

Aktywne Mamy – pytania i odpowiedzi

Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/ opiekun prawny dziecka w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, które wymaga opieki w trakcie powrotu rodzica/ opiekuna prawnego na rynek pracy.

Niani szuka rodzic/ opiekun prawny dziecka, który chce wziąć udział w projekcie.

Nianią NIE MOŻE zostać tylko drugi rodzic / opiekun prawny dziecka.

Nianią MOŻE zostać każdy inny pełnoletni członek rodziny, np. dziadkowie dziecka itp., a także osoby obce, z którymi uczestnik podpisze stosowną umowę (umowa zlecenie/ umowa uaktywniająca).

Umowę z nianią podpisuje rodzic/ opiekun prawny dziecka na wzorze umowy obowiązującym w projekcie (załącznik nr 5a lub 5b do dokumentacji projektowej, dostępne tutaj, w zależności od statusu uczestnika projektu na rynku pracy.

Tak, pracujący członkowie rodziny, jeśli nie są rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka, mogą zostać nianią, pod warunkiem, że praca nie koliduje z zapisanymi w umowie terminami i godzinami opieki nad dzieckiem. Celem umów zawieranych pomiędzy rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka a niania jest sprawowanie przez nianię opieki nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, w czasie i miejscu wskazanym w umowie, w wymiarze średnio 160 godzin w miesiącu.

Wynagrodzenie niani, w wysokości zgodnej z zapisami dokumentacji regulującej udział i realizację projektu, dostępnej tutaj, będzie wypłacane nie dłużej niż do 8 miesięcy od momentu podpisania z nią umowy, ale też nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 3 roku życia i nie dłużej niż do zakończenia okresu realizacji projektu.

Tak – dotyczy osób pozostających bez zatrudnienia.

Osoby pracujące winny natomiast utrzymać dotychczasowe zatrudnienie.

Realizowany projekt jest projektem o charakterze aktywizującym, dlatego podjęcie zatrudnienia jest wymagane. Zatrudnienie musi zostać podjęte w terminie zgodnym z zapisami dokumentacji regulującej udział i realizację projektu, dostępnej tutaj https://www.sirr.pl/aktywnemamy/ i winno być utrzymane nie krócej niż 4 tygodnie od dnia zakończenia udziału w projekcie.

Projekt pt. „AKTYWNE MAMY” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 889 558,16 PLN

Wkład funduszy europejskich: 1 592 521,00 PLN