Profesjonalne wsparcie Osoby z Niepełnosprawnością w Aglomeracji Wałbrzyskiej

Informujemy, że z dniem 2 kwietnia 2019 r. zmianie uległy Formularze rekrutacyjne do projektu dla: - osób z niepełnosprawnością/niesamodzielnych, -...

Informujemy, że z dniem 2 kwietnia 2019 r. zmianie uległy Formularze rekrutacyjne do projektu dla:

– osób z niepełnosprawnością/niesamodzielnych,
– opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością
– kandydatek na asystentki/opiekunki OzN, kandydatów na asystentów/opiekunów OzN.

Formularze dostępne są poniżej, w dziale: Dokumenty rekrutacyjne.

Wszystkie oferowane działania są bezpłatne
dla uczestników projektu

Cel projektu

Celem projektu, który realizujemy od stycznia 2017 do grudnia 2019 r. jest podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnością/niesamodzielnych poprzez zwiększenie ilości i jakości usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności. Dzięki niemu:

 • 70 osób z niepełnosprawnością / niesamodzielnych weźmie udział w działaniach projektowych,
 • 40 osób z niepełnosprawnością / niesamodzielnych otrzyma zestawy do teleopieki,
 • 23 asystentów i opiekunów przygotujemy do pracy z osobami z niepełnosprawnością / niesamodzielnymi.

Do udziału zapraszamy:

 • osoby z niepełnosprawnością / niesamodzielne
  • zamieszkujące powiaty: świdnicki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, kłodzki (m. Nowa Ruda, Nowa Ruda – gm. wiejska), kamiennogórski (m. Kamienna Góra, Kamienna Góra – gm. wiejska, gm. Lubawka)
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: bezrobotne i nieaktywne zawodowo
 • opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością
 • asystentów, kandydatów na asystentów / opiekunów osób z niepełnosprawnością / niesamodzielnych

Oferujemy

Pozwoli doprecyzować i usystematyzować informacje dotyczące uczestnika projektu, a także określić jego potrzeby i oczekiwania. Badana będzie sytuacja mieszkaniowa, zdrowotna, rodzinna i zawodowa. Ustalenie tych wszystkich kwestii pozwoli całościowo spojrzeć na sytuację osoby i rodziny oraz zaplanować plan pomocy i działania na rzecz konkretnej osoby z niepełnosprawnością / niesamodzielnej.

Uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sprawowania opieki nad osobami z niepełnosprawnością / niesamodzielnymi.

Po zakończeniu szkolenia asystenci i opiekunowie będą potrafili m.in. stosować praktyczne metody skuteczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością / niesamodzielnymi, zastosować przedmedyczne czynności ratownicze, wykonywać pomiary podstawowych parametrów życiowych, właściwie rozpoznawać sytuację społeczną rodziny i jej dysfunkcje, stawiać właściwą diagnozę społeczną.

Tematy szkoleń

Moduł I

 1. Wprowadzenie
  • Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami dot. opieki nad OzN/niesamodzielnymi. Podstawy prawne wykonywania zawodu – Asystenta/ opiekuna OzN/niesamodzielnej.
  • Rola asystenta w życiu OzN/niesamodzielnej.
  • Rodzaje, klasyfikacja i stopnie niepełnosprawności.
  • Orzekanie o niepełnosprawności.
  • Aktywizacja społ i zawod. OzN/niesamodzielnych (w tym wybrane formy integracji społ. i zawod)
  • Wspieranie OzN/niesamodzielnych w załatwieniu spraw urzędowych.
  • Prawa OzN/niesamodzielnych.
  • Trudności z jakimi spotykają się OzN/niesamodzielne.
  • Stosowanie wybranych form komunikacji interpers. i technik zbierania inform.
  • Organizacja czasu wolnego OzN/niesamodzielnych, rozpoznanie potrzeb i zainteresowań.
 2. Pierwsza pomoc
  • Udzielanie PPPrzedmed.
  • Wykonywanie pomiarów podst. parametrów życiowych.
 3. Higiena żywienia
  • Przygotowanie posiłków.
  • Zaspokajanie potrzeb odżywiania.
 4. Rehabilitacja
  • Diagnoza potrzeb OzN/niesamodzielnych w zakresie rehabilitacji.
  • Rola asystenta/ opiekuna w rehabilitacji OzN/niesamodzielnej.
  • Usprawnienie podopiecznego w obrębie łóżka i mieszkania.

Moduł II

Część praktyczna w formie praktycznego przysposobienia do pracy.

Usługi asystenckie podniosą jakość życia osób niepełnosprawnych objętych projektem poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz, w części przypadków, stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Do zadań asystenta należeć będzie m.in:

 • pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (np. na zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjnego,
  do/z szkoły, przedszkola, placówki oświatowej),
 • pomoc w nauce orientacji przestrzennej (m.in. osoby poruszające się na wózkach, osoby niewidome bądź niedowidzące),
 • pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem (m.in. osoby z zaburzeniami aparatu mowy),
 • pomoc w trakcie zajęć rehabilitacyjnych, treningów itp. w miejscu zamieszkania, w utrzymaniu kontaktów społecznych i wspólnego spędzania czasu (pomoc w organizacji nauki, zajęć dodatkowych, czasu wolnego).

Poza ww zakresem czynności mogą pojawić się potrzeby indywidualne, zgłaszane przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekunów prawnych, takie jak np. wsparcie w aktywizacji edukacyjnej (np. pomoc podczas zajęć pozaszkolnych), pomoc w komunikacji, np. dla osoby niedosłyszącej.

Zaplanowane w projekcie usługi opiekuńcze będą odpowiadać ściśle potrzebom osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych, zdiagnozowanym podczas wywiadu środowiskowego. Zakres usług obejmie, w miarę potrzeb, m.in.:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (w zakresie np. zakupu podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków, przyrządzania posiłków, a w przypadku ograniczonej sprawności – karmienia i dopajania;
 • pomoc w utrzymaniu czystości mieszkania, prania etc,
 • zleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie: obserwacji i opisu zdrowia, podawania leków zleconych przez lekarza, pomiaru temperatury ciała etc,
 • zapewnienie kontaktu z otoczeniem: w przypadku osób mieszkających samotnie, a posiadających rodzinę – pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów z rodziną, w miarę możliwości organizowanie spotkań z sąsiadami, utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową, zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich oraz sprawowanie opieki w czasie tych wizyt, pośredniczenie w załatwianiu bieżących spraw urzędowych etc.

Opieka na odległość to idea podążająca za rozwojem telekomunikacji. Usługi teleopiekuńcze, świadczone w ramach projektu, są rodzajem monitoringu pozostających w domu osób niepełnosprawnych / niesamodzielnych. Dzięki teleopiece zwiększy się poczucie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych / niesamodzielnych przebywających stale lub czasowo w domu.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w zestaw do teleopieki, składający się z: kamery obrotowej, pilota alarmowego SOS, czujnika otwarcia drzwi (poinformuje, że np. podopieczny opuścił pomieszczenie, dom) oraz centralki.

Za pośrednictwem smartfonu opiekun będzie miał możliwość ustawiania kamery celem oglądu całego pomieszczenia. Kamera będzie posiadać wbudowany głośnik i mikrofon kierunkowy, pozwalający na swobodną wymianę komunikatów w obrębie jednego pomieszczenia. Integralną częścią całego zestawu jest pilot; po naciśnięciu przycisku włącza się komunikacja głosowa i video między użytkownikiem (os niepełnosprawną / niesamodzielną) a osobą obsługującą zestaw. Czujnik otwarcia drzwi będzie również zintegrowany i przesyłać będzie komunikaty do smartfona w każdej sytuacji, kiedy użytkownik opuści pomieszczenie.

Dotyczyć one będą psychospołecznych aspektów przeżywania niepełnosprawności oraz umiejętności pozwalających na efektywne wspieranie osób niepełnosprawnych w pracy zmierzającej do osiągnięcia samodzielności.

Katalog szkoleń jest otwarty – przykładowe tematy szkoleń:

 • autonomia osób niepełnosprawnych – samodzielność dziecka, samodzielność osoby dorosłej;
 • inteligencja emocjonalna osoby z niepełnosprawnością;
 • osoby niepełnosprawne w środowisku pracy; wsparcie rodziny w podejmowaniu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.
 • sposoby pokonywania barier komunikacyjnych w relacjach z osobą z niepełnosprawnością
 • postawy rodzicielskie;
 • metody efektywnego spędzania czasu z osobą z niepełnosprawnością, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny;
 • zabiegi pielęgnacyjne w zależności od stanu osoby niepełnosprawnej.
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem, lęk i agresja,
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych;
 • syndrom wypalenia.

Pozwoli na zwiększenie dostępu do informacji obywatelskich i prawnych, zwiększenie aktywności życiowej i zaradności osobistej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Realizowane będzie poprzez dyżury specjalistów, którzy wesprą opiekunów faktycznych w codziennych działaniach i decyzjach dotyczących osób niepełnosprawnych będących pod ich opieką. Opiekunowie będą mogli uzyskać pomoc w dotarciu do informacji z zakresu:

 • świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej,
 • uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnych,
 • dostępnych usług,
 • sprzętu rehabilitacyjnego
 • instytucji realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • porad prawnych w zakresie m.in. prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo socjalne, prawo oświatowe, prawo pomocy społecznej.

Celem zaplanowanego wsparcia będzie poprawa kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem.

Spotkania z psychologiem dotyczyć będą lepszego poznania swojego podopiecznego, jego możliwości i mocnych stron, wspierania samodzielności osoby niepełnosprawnej, usprawnienia komunikacji między opiekunem a podopiecznym, radzenia sobie ze stresem i konfliktami. Zawierać będą treści precyzyjnie skierowane do konkretnych osób, biorąc pod uwagę specyfikę posiadanej niepełnosprawności, aktualną sytuację życiową oraz zdiagnozowane i deklarowane potrzeby.

Harmonogram form wsparcia w projekcie:

Projekt „Profesjonalne wsparcie Osoby z Niepełnosprawnością w Aglomeracji Wałbrzyskiej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości jakości usług społecznych, Typ projektu 9.2.A Usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w terminie od 01.01.2017 do 31.12.2019.
Wartość projektu: 2 524 199,17 zł, w tym wkład UE: 2 145 569,29 zł.