Młodzi w biznesie

Chcesz założyć biznes i nie masz na to środków? Skorzystaj z naszej dotacji! WSZYSTKIE OFEROWANE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU DZIAŁANIA SĄ...

Chcesz założyć biznes i nie masz na to środków?
Skorzystaj z naszej dotacji!

WSZYSTKIE OFEROWANE DLA UCZESTNIKÓW

PROJEKTU DZIAŁANIA SĄ BEZPŁATNE

Projekt „Młodzi w biznesie”, współfinansowany przez Unię Europejską oraz z Budżetu Państwa  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I. Rynek pracy otwarty na wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Wartość dofinansowania: 3 706 741,00, w tym środki UE: 3 172 586,59 PLN

Okres realizacji: 01.02.2021-30.04.2023

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest wsparcie przedsiębiorczości wśród osób młodych w wieku 18-29 lat poprzez nabycie przez nie kompetencji ułatwiających założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe,
 • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego w technicznym przygotowaniu biznesplanu (3 godz. na uczestnika projektu),
 • bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie 23 050,00 zł netto,
 • wsparcie pomostowe finansowe w kwocie 2 600,00 zł netto przez okres 6 miesięcy (łącznie maksymalnie 15 600,00 zł netto).

W efekcie działań realizowanych w ramach projektu:

[stat_counter icon=”Defaults-user” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#5693bb” counter_title=”do końca kwietnia 2023 r. powstanie 70 nowych mikroprzedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska,” counter_value=”70″ speed=”3″]
[stat_counter icon=”Defaults-eur euro” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#5693bb” counter_title=”70 osób otrzyma dofinansowanie do otwarcia działalności oraz wsparcie pomostowe,” counter_value=”70″ speed=”3″]
[stat_counter icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” icon_size=”32″ icon_color=”#ffffff” icon_style=”circle” icon_color_bg=”#5693bb” counter_title=”wzrosną kompetencje 80 uczestników, ich zdolność $nbsp do samozatrudnienia oraz motywacja do dalszego działania.” counter_value=”80″ speed=”3″]

NASZE DZIAŁANIA

Szkolenia

Wsparcie szkoleniowe w ramach projektu realizowane jest przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Szkolenia umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności koniecznych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym również w zakresie przygotowania biznesplanu).

Zakres szkoleń obejmuje:

 • Aspekty formalno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • Podstawy księgowości, przepisy podatkowe, ZUS
 • Reklama i inne działania promocyjne
 • Inne źródła finansowania działalności gospodarczej
 • Biznesplan i jego realizacja
 • Negocjacje biznesowe
 • Pozyskanie i obsługa klienta
 • Radzenie sobie ze stresem i konfliktem

 

Dotacja

Przyznanie uczestnikowi jednorazowego wsparcia finansowego na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Dotacje przysługują 70 uczestnikom, którzy zakończą etap szkoleniowy i uzyskają zaświadczenia o ukończeniu szkoleń oraz pozytywną ocenę przygotowanych biznesplanów (osoby te wyłonione zostaną na podstawie uzyskanej punktacji).

 

Pomostowe wsparcie finansowe

Wsparcie przeznaczone będzie na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy.

 

Grupa docelowa projektu

Uczestnikami projektu mogą być osoby z obszaru województwa dolnośląskiego (zamieszkujące lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które spełniają łącznie poniższe kryteria:

 1. są wyłącznie osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy,
 2. w wieku 18-29 lat,
 3. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

Do projektu zrekrutowanych zostanie 80 osób (w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn). Co najmniej 8 uczestników projektu będzie osobami zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

UWAGA! – OSOBY WYŁĄCZONE ZE WSPARCIA

Zgodnie z Regulaminem konkursu w projekcie nie mogą uczestniczyć:

– osoby, które były wpisane w rejestrze CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

– osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

– osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

– osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);

– osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków, w tym nie wyraziły zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszego Regulaminu

– osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:

 • – związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub
 • – związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli

(wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy);

– osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;

– osoby, które mają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;

– osoby karane, mające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

– osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;

– osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu zgodnie z Załącznikiem nr 10 do niniejszego Regulaminu;

– osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;

– osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania; osoby, które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych;

– osoby, które były w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie wyłącznie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa;

osoby, które chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.

 

 

Uczestnikami projektu nie mogą być też osoby należące do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER, tj.:

– osoba młoda, w tym osoba z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 bez pracy w tym w szczególności osoba, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu, tzw. osoba z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

 1. osoba, która opuściła pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), osoba, która opuściła młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 2. osoba, która opuściła specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu), osoba, która zakończyła naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 3. matka przebywająca w domach samotnej matki,
 4. osoba, która opuściła zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 5. osoba, która opuściła zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 6. osoba, która opuściła zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie);
 • imigrant (w tym osoba polskiego pochodzenia), reemigrant, osoba odchodząca z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubogi pracujący, osoba zatrudniona na umowach krótkoterminowych oraz pracująca w ramach umów cywilno-prawnych – wywodząca się z powyższych grup docelowych;

UWAGA!

Do projektu nie mogą być rekrutowane osoby, które uczestniczą (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS, w którym jest udzielane wsparcie bezzwrotne. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS. Na etapie rekrutacji Kandydat do udziału w projekcie składa Oświadczenie w tej sprawie.

 

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie „Młodzi w biznesie” zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem udziału w projekcie oraz pozostałymi dokumentami i regulaminami, a także do wypełnienia i wysłania Formularza rekrutacyjnego.

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego

Regulamin zabezpieczenia środków finansowych na założenie działalności

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Masz pytania i wątpliwości dotyczące swoich szans w projekcie, poszukaj odpowiedzi poniżej. Jeśli nie znajdziesz ich tutaj, skontaktuj się z biurem projektu.

Uczestnikami projektu mogą zostać wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa dolnośląskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa dolnośląskiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 • Osoba bezrobotna to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia.
 • Osoba bierna zawodowo to osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).

Nie, w projekcie mogą wziąć udział tylko osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy.

Tak. Studenci studiów stacjonarnych i uczniowie szkół, którzy spełniają pozostałe warunki udziału w projekcie (m.in. wiek, miejsce zamieszkania itd.) mogą zostać zakwalifikowani. Uwaga – studenci studenci studiów stacjonarnych zgłaszają się do projektu jako osoby bierne zawodowo. Studenci studiów zaocznych oraz uczniowie, którzy ukończyli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, określają swój status w zależności od ich faktycznej aktywności na rynku pracy.

Nie, zgodnie z regulaminem konkursu, za osobę, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020, rozumie się:

 • osobę, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej (umowa zlecenie) i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.,
 • osobę, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy (UWAGA! Działalność musi być zamknięta, nie zawieszona, nie później niż na 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu).

Nie. Nie ma warunków, które by określały długość trwania oraz zakres umowy, na podstawie której był zatrudniony kandydat do projektu. Dotyczy to zarówno umowy o pracę, jak i umów cywilno-prawnych, w tym umów zlecenie, które wygasły przed przystąpieniem do projektu, lecz po 1 marca 2020 r.

Kandydat/ka do projektu powinna przedstawić (w zależności od rodzaju umowy):

 • kopie świadectwa pracy w przypadku utraty zatrudnienia na umowę o pracę,
 • kopię umowy cywilno-prawnej w przypadku utraty zatrudnienia (wygaśnięcia umowy) na podstawie umowy zlecenia i innej umowy cywilno-prawnej,
 • wyciąg z CEIDG lub KRS poświadczający fakt prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczenia, że po 1 marca 2020 r. osoba straciła zatrudnienie i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostawała poza rynkiem pracy,
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego wydania.

Należy złożyć w ZUS wniosek na druku US-7. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • składając w ZUS wniosek o wydanie zaświadczenia (druk US-7 można znaleźć między innymi na stronie: https://www.zus.pl/wzory-formularzy/pracujacy/wnioski-ubezpieczonego/-/publisher/details/1/wniosek-us-7/US_7  oraz  Tutaj
 • poprzez samodzielne wygenerowanie danych z konta ubezpieczonego korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS w sekcji „Moje dane – ubezpieczenia” (wydruk powinien obejmować przynajmniej informacje o braku tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej przez uczestnika).

Nie ma konieczności meldunkowej na terenie Dolnego Śląska, wystarczy oświadczenie. Należy jednak pamiętać o tym, że działalność musi być zarejestrowana na terenie województwa dolnośląskiego.

Kontakt:

Masz pytanie?

Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w biurze!

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

Adres biura:

ul. Długa 6

58-100 Świdnica

tel. 74 660 62 72

e-mail: wbiznesie@sirr.pl