Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej

nr Projektu RPDS.01.03.02-02-0009/17-00

realizowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3
Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.2
Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF
Schemat 1.3 C.2
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

Grantobiorcą może być MŚP, który spełnia następujące warunki:

  1. ma siedzibę na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnegookreślonego w Strategii ZIT WrOF*, obejmującego następujące obszary: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina  Kobierzyce, Gmina  Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie,
  2. nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków Europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,
  3. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej),
  4. nie był karany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych,
  5. nie był karany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).

Maksymalna kwalifikowana wartość Usługi doradczej wynosi 50.000 zł w związku z czym maksymalna kwota Grantu, która może zostać przyznana Grantobiorcy wynosi 42.500 zł i równocześnie stanowi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Grantobiorcę.

Wydatkiem kwalifikowanym w udzielanych Grantach (niezbędnym do realizacji celów Projektu grantowego) ponoszonym przez Grantobiorcę jest koszt Usługi doradczej, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.


 

* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Obszaru Wrocławskiego (ZIT WrOF) – instytucjonalno – organizacyjno – prawna forma wdrażania nowego unijnego mechanizmu rozwoju regionalnego utworzona na podstawie Porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF zawartego pomiędzy Prezydentem Wrocławia oraz Marszałkiem Województwa.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze ZIT WrOF
Regulamin udzielenia Grantów ZIT WrOF

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:
WNIOSEK o udzielenie Grantu
1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis
6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis
8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP
9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US
10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganie wobec ZUS
11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
12. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:
Kryteria oceny formalnej_Regulamin

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:
Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne_Regulamin

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Zapytanie ofertowe dot. zlecenia usługi doradczej
Zapytanie ofertowe dot. zlecenia usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół wyboru wykonawcy usługi doradczej:
Protokół wyboru wykonawcy usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):
Umowa o udzielenie Grantu – ZIT WrOF

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:
WNIOSEK o wypłatę Grantu
4. Protokół odbioru Usługi doradczej
5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny
6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania
7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy
8. Oświadczenie potwierdzające dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych
9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

Elektroniczny generator wniosków:
Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Aglomeracji Wrocławskiej wraz z załącznikami kliknij tutaj

 

Do projektu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF, obejmującego następujące obszary: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.