PROJEKTY GRANTOWE

Projekty Grantowe realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości oraz  Podziałania: 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Informujemy, że w dniu 03.09.2019 r. o godzinie 8.00, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, zostanie zamknięty piaty nabór wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0011/17).

Informujemy, że procedura składania Wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego” rozpoczęła się o godz. 9:00 dnia 14.08.2019 r. Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem https://www.sirr.pl/formularz-grantowy/ oraz w oryginale w Biurze projektu pod adresem:

Długa 6, 58-100 Świdnica,

Biuro czynne: pn.-pt. 08:00-16:00.

Przypominamy, iż zamknięcie naboru, zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”, nastąpi po uprzednim ogłoszeniu zamknięcia, tj. co najmniej 7 dni przed planowanym zamknięciem. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0011/17 w piątym Naborze na kwotę 102.000,00 zł, w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 102.000,00 zł. O zamknięciu Naboru Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego powiadomi na stronie internetowej www.sirr.pl

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, w związku z decyzją Rady Partnerstwa dotyczącą zwiększenia wysokości alokacji dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w trzecim naborze wniosków o udzielenie grantów w ramach Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17, zmienia treść Ogłoszenia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców.

 

Dotychczasowa treść:

 

„(…) Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17 w trzecim Naborze na kwotę 280 500,00 zł w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 280 500,00 zł. O zamknięciu Naboru Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego powiadomi na stronie internetowej www. sirr.pl.”

 

 

Treść po zmianie:

 

„(…) Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17 w trzecim Naborze na kwotę 366 271,59 zł w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 366 271,59 zł. O zamknięciu Naboru Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego powiadomi na stronie internetowej www. sirr.pl.”

 

  1. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

 

 

Jednocześnie, mając na względzie powyższe, Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, informuje, iż zamknięcie trzeciego naboru wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, nastąpi w dniu 22.08.2019 r. o godzinie 8.00.

Cel projektów

Celem głównym projektów jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci Grantów (w formie refundacji).

Przedmiotem wsparcia w formie Grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

MŚP otrzymają również bezpłatne wsparcie w ramach projektu w formie doradztwa/wsparcia merytorycznego w zakresie dotyczącym np.: wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi czy też wpisywania się MŚP i jego potrzeby w warunki konkursu.

W ramach projektów możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):
a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

  • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju  przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
  • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
  • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)
  • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie Grantów mogą być wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu*.

*Instytucje Otoczenia Biznesu – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Nabory Wniosków o udzielenie Grantu prowadzone będą cyklicznie, każdorazowo z podaniem alokacji środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym Naborze, w oparciu o złożone Wnioski o udzielenie Grantu wraz z wymaganymi dokumentami.

Dane kontaktowe

Szczegółowych informacji odnośnie projektów udziela Biuro Projektów:

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław
tel. 71 736 04 86, 71 343 79 64
biuro@dfg.pl
Biuro czynne: pn-pt w godzinach 08:00-16:00

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
Rynek 1a, 58-100 Świdnica
tel. 74 853 50 09
siph@siph.pl

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Długa 6, 58-100 Świdnica
tel. 74 660 64 87
tel. 533 329 416
granty@sirr.pl
kontakt@sirr.pl
Biuro czynne: pon-pt, w godzinach 8:00-16:00