Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej

Zmiana treści Ogłoszenia Grantodawcy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców   Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego,...

Zmiana treści Ogłoszenia Grantodawcy z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców

 

  1. Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, w związku z decyzją Rady Partnerstwa dotyczącą zwiększenia wysokości alokacji dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w trzecim naborze wniosków o udzielenie grantów w ramach Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17, zmienia treść Ogłoszenia z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie trzeciego Naboru Grantobiorców.

 

Dotychczasowa treść:

 

„(…) Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17 w trzecim Naborze na kwotę 280 500,00 zł w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 280 500,00 zł. O zamknięciu Naboru Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego powiadomi na stronie internetowej www. sirr.pl.”

 

 

Treść po zmianie:

 

„(…) Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0010/17 w trzecim Naborze na kwotę 366 271,59 zł w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 366 271,59 zł. O zamknięciu Naboru Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego powiadomi na stronie internetowej www. sirr.pl.”

 

  1. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

 

 

Jednocześnie, mając na względzie powyższe, Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, informuje, iż zamknięcie trzeciego naboru wniosków o udzielenie grantów w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej” (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów, nastąpi w dniu 22.08.2019 r. o godzinie 8.00.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze ZKD
REGULAMIN udzielania Grantów ZKD

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:
WNIOSEK o udzielenie Grantu
1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
4. Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis
6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis
8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP
9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US
10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganie wobec ZUS
11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
12a. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
13. Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub zakładu na terenie OSI

Załącznik nr 2 do Regulaminu- Kryteria oceny formalnej:

2. Kryteria oceny formalnej_Regulamin

Załącznik ne 3 do Regulaminu- Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne_Regulamin

Załącznik nr 4 do Regulaminu  – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (wzór): 

4. Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu- Protokół wyboru Wykonawcy Usługi Doradczej (wzór):

5. Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu- Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

6. Umowa o udzielenie Grantu – ZKD

Załącznik nr 7 do Regulaminu- Wniosek o wypłatę Grantu:

WNIOSEK o wypłatę Grantu

4. Protokół odbioru Usługi doradczej

5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy

8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych

9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

Elektroniczny generator wniosków:
Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej wraz z załącznikami kliknij tutaj

 

Do projektu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające co najmniej zakład lub oddział na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI), obejmującego Obszar Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD), w którego skład wchodzą: Gminy: miejskie – Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój; wiejskie – Dzierżoniów, Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice oraz miejsko-wiejskie – Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.

nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17

realizowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3
Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.1
Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI)
Schemat 1.3 C.2
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

Grantobiorcą może być MŚP, który spełnia następujące warunki:

  1. ma siedzibę na terenie OSI* obejmującego obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka(ZKD). W skład Obszaru Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka wchodzą Gminy: miejskie –  Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój; wiejskie – Dzierżoniów, Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice oraz miejsko-wiejskie – Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok,
  2. nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,
  3. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej),
  4. nie był karany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych,
  5. nie był karany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).

Maksymalna kwalifikowana wartość Usługi doradczej wynosi 30.000 zł, w związku z czym maksymalna kwota Grantu, która może zostać przyznana Grantobiorcy wynosi 25.500 zł i równocześnie stanowi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Grantobiorcę.

Wydatkiem kwalifikowalnym w udzielanych Grantach (niezbędnym do realizacji celów Projektu grantowego) ponoszonym przez Grantobiorcę jest koszt Usługi doradczej, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.


 

*Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) – wyznaczone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego następujące obszary o wspólnych potencjałach i problemach: Zachodni Obszar Interwencji (ZOI); Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI); Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB); Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW); Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD).

Archiwum

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze ZKD
REGULAMIN udzielania Grantów ZKD

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:
WNIOSEK o udzielenie Grantu
1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
4. Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis
6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis
8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP
9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US
10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganie wobec ZUS
11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
12a. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
13. Oświadczenie o posiadaniu oddziału lub zakładu na terenie OSI

Załącznik nr 2 do Regulaminu- Kryteria oceny formalnej:

2. Kryteria oceny formalnej_Regulamin

Załącznik ne 3 do Regulaminu- Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

3. Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne_Regulamin

Załącznik nr 4 do Regulaminu  – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (wzór): 

4. Zapytanie ofertowe dot. zlecenia Usługi doradczej

Załącznik nr 5 do Regulaminu- Protokół wyboru Wykonawcy Usługi Doradczej (wzór):

5. Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 6 do Regulaminu- Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

6. Umowa o udzielenie Grantu – ZKD

Załącznik nr 7 do Regulaminu- Wniosek o wypłatę Grantu:

WNIOSEK o wypłatę Grantu

4. Protokół odbioru Usługi doradczej

5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny

6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania

7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy

8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych

9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

Elektroniczny generator wniosków:
Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej wraz z załącznikami kliknij tutaj

 

Do projektu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające co najmniej zakład lub oddział na terenie Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI), obejmującego Obszar Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD), w którego skład wchodzą: Gminy: miejskie – Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój; wiejskie – Dzierżoniów, Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice oraz miejsko-wiejskie – Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.