Aktywni Społecznie i Zawodowo

Projekt „Aktywni społecznie i zawodowo”, realizowany przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Projekt „Aktywni społecznie i zawodowo”, realizowany przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja, poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 30.06.2023

Wartość projektu: 4 078 770,32 PLN,

w tym wielkość dofinansowania: 3 874 580,32 PLN, wkład UE: 3 466 954,77 PLN

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób w wieku powyżej 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Grupa docelowa projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 18 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym otoczenie osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym.

 

Pierwszeństwo udziału mają:

– osoby lub rodziny zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

– osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi

– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności  zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych

– osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020.

NASZE DZIAŁANIA:

 • DIAGNOZA INDYWIDUALNYCH POTRZEB I POTENCJAŁÓW UCZESTNIKA PROJEKTU
 • PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (PRAWNE, RODZINNE ORAZ PSYCHOLOGICZNE), W TYM:
 • PORADNICTWO ZAWODOWE
 • POŚREDNICTWO PRACY
 • TRENER PRACY
 • WSPARCIE SZKOLENIOWE
 • WSPARCIE ZATRUDNIENIA U PRACODAWCY

Analiza sytuacji uczestnika, z uwzględnieniem jego zainteresowań, predyspozycji i kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych. Opracowany zostanie sposób rozwiązania problemu, a także zalecenia dotyczące dalszego postępowania.

 • Indywidualne poradnictwo prawne, rodzinne ma na celu pomoc w kwestiach prawnych, z którymi nie radzą sobie uczestnicy. Realizowane będzie przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, społecznego, ochrony praw lokatorów.
 • Poradnictwo psychologiczne zapewni pomoc w kwestiach przezwyciężenia osobistych trudności, wynikających z aktualnej sytuacji życiowej.

Poradnictwo mające na celu analizę sytuacji Uczestnika/czki związanej z ich obecną sytuacją na rynku pracy, nakreślenie jego/jej predyspozycji zawodowych, w efekcie opracowanie Indywidualnego Planu Działania uczestnika/czki, określającego cele zawodowe, alternatywy zawodowe, działania oraz terminy realizacji.

Indywidualne wsparcie w zakresie  przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, analizy ofert pracy, kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Pośrednik skupi się na analizie dokumentów uczestnika i wsparciu go w pozyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy, przy uwzględnieniu ich potrzeb i możliwości. Wsparcie mające na celu m.in. analizę danego stanowiska pracy pod kątem specyficznych potrzeb Uczestnika/czki, w miejscu pracy i poza nim, stałe monitorowanie przebiegu pracy, stałą współpracę z pracodawcą oraz rodziną i otoczeniem Uczestnika/czki.

Przewiduje się realizację szkoleń podnoszących umiejętności i kompetencje społeczne, a także umożliwiające podniesienie kompetencji lub umiejętności pożądanych na rynku pracy. Ich charakter i zakres będzie wynikał ze zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu.

 • Subsydiowane zatrudnienie. Uczestnicy w ramach subsydiowanego zatrudnienia będą mieli prawo do minimum 6 miesięcy zatrudnienia. Podjęcie pracy da im możliwość wejścia lub powrotu na rynek pracy, zdobycia doświadczenia zawodowego, pomoże zbudować ich atrakcyjność zawodową oraz zdobyć praktyczną wiedzę.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych na min. 1/2 etatu uczestników (min. 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia uczestnika) – na okres min. 6 m-cy.

Pomoc oferowana Przedsiębiorcom (subsydiowane zatrudnienie) stanowi pomoc de minimis. Warunkiem uzyskania pomocy de minimis jest wykazanie przez Przedsiębiorców możliwości skorzystania z takiej pomocy i złożenie wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji potwierdzającej, iż w roku bieżącym oraz w 2 poprzedzających go zamkniętych latach obrotowych przedsiębiorstwo nie przekroczyło pułapu 200 000,00 EURO uzyskanej pomocy de minimis.

 • Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy. Pracodawcy, którzy zatrudnią uczestników projektu, zostaną objęci wsparciem de minimis, w ramach którego otrzymają zwrot kosztów na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w wysokości 18 500 zł. netto.

Wsparcie w postaci refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy u pracodawcy jest pomocą de minimis, udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Warunkiem uzyskania pomocy de minimis jest wykazanie przez przedsiębiorców możliwości skorzystania z takiej pomocy i złożenie wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji potwierdzającej, iż w roku bieżącym oraz w 2 poprzedzających go zamkniętych latach obrotowych przedsiębiorstwo nie przekroczyło pułapu 200 000,00 EURO uzyskanej pomocy de minimis.

PLIKI DO POBRANIA:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Regulamin udziału w projekcie
 2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy
 3. Załącznik nr 2 Oświadczenie – przesłanka towarzysząca
 4. Załącznik nr 3 Karta potrzeb predyspozycji motywacji kandydata
 5. Załącznik nr 4 Karta oceny formularza zgłoszeniowego
 6. Załącznik nr 5 Umowa szkoleniowo-doradcza
 7. Załącznik nr 6 Umowa współpracy

DOKUMENTY DLA PRACODAWCÓW

 1. Regulamin wyboru i odbywania subsydiowanego zatrudnienia przez uczestników projektu oraz refundacji kosztów wyposaż lub doposaż stanowiska pracy.
 2. Załącznik nr 1 Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia
  1. Załącznik nr 1a do Wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia
  2. Załącznik nr 1b Formularz
  3. Załącznik nr 1c Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
 3. Załącznik nr 2 Umowa z uczestnikiem
 4. Załącznik nr 3 Umowa na subsydiowanie zatrudnienia
  1. Załącznik nr 3b Weksel
  2. Załącznik nr 3d Oświadczenie US
  3. Załącznik nr 3e Oświadczenie ZUS
  4. Załącznik nr 3f Zestawienie Uczestników proj. przez Pracodawcę
  5. Załącznik nr 3g Wniosek Pracodawcy dotyczący refundacji kosztów subsydiowanego zatrudnienia
  6. Załącznik nr 3h Wniosek Pracodawcy dotyczący refundacji kosztów wyposażania / doposażenia stanowiska pracy
 5. Załącznik nr 4 Wniosek o udostępnienie wstępnych informacji o Uczestnikach Projektu
 6. Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. środka transportu
 7. Załącznik nr 6 Oświadczenie dot. zakupu przedmiotów używanych_wniosek o zawarcie umowy
 8. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. zakupu przedmiotów używanych_wniosek o refundację

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA 

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ

Dbając o Państwa zadowolenie z uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach naszego projektu oraz dążąc do ciągłego podnoszenia jakości naszych usług, udostępniamy Państwu ankietę, która pozwoli nam poznać Państwa opinię oraz lepiej dostosować ofertę do oczekiwań zainteresowanych.

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu tylko kilka minut. Prosimy o szczere odpowiedzi.

Wypełnienie jednej ankiety oznacza ocenę jednego szkolenia. Jeżeli uczestniczyli Państwo w kilku szkoleniach, oceniając je, należy za każdym razem wypełnić kolejną ankietę.