Wiedza – najlepsza inwestycja

Projekt pt. „Wiedza - najlepsza inwestycja” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju...

Projekt pt. „Wiedza – najlepsza inwestycja” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej: 10 „Edukacja”, Działania: 10.4 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”, Poddziałanie: 10.4.3 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AJ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 475 500,00 PLN

Wkład funduszy europejskich: 404 175,00 PLN

Cel projektu

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez ukończenie kursów w obszarze branży hotelarsko–restauracyjno–cateringowej (HoReCa) i turystycznej przez 100 osób dorosłych na terenie obszaru objętego ZIT AJ, w okresie od 2017.03.01 – 2018.04.30.

W efekcie:

 • 50 osób o niskich kwalifikacjach zostanie objętych doradztwem edukacyjno–zawodowym oraz uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia;
 • 50 osób powyżej 50 roku życia zostanie objętych doradztwem edukacyjno–zawodowym oraz uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia;
 • 50 osób zamieszkujących obszary wiejskie, uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia

Do udziału zapraszamy:

osoby dorosłe, które w rozumieniu przepisów KC zamieszkują obszar objęty ZIT AJ, tj. powiat jeleniogórski, Jelenią Górę Miasto, powiat lwówecki (gm. Gryfów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń), powiat złotoryjski (gm. Pielgrzymka, Świerzawa, Wojcieszów, Złotoryja), spełniające co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiadają wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym (tzn. osoby o niskich kwalifikacjach), lub
 • są w wieku 50+.

Rekrutacja odbywa się poprzez dostarczenie do Biura projektu deklaracji udziału w projekcie oraz weryfikację spełnienia kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie, jak również poprzez ocenę stopnia motywacji do udziału w projekcie.

Oferujemy:

1. Indywidualne doradztwo edukacyjno–zawodowe

Doradca dokona analizy wiedzy, umiejętności, potencjału uczestnika, określi jego predyspozycje zawodowe oraz opracuje jego dalszą ścieżkę udziału w projekcie, pomoże zdefiniować potrzeby oraz oczekiwania w kontekście kursów.

 

2. Kształcenie w formach pozaszkolnych:
 • Kurs podnoszący umiejętności zawodowe, z zakresu:
  • „Kucharz”  w wymiarze 80 h
 • Kurs kompetencji ogólnych z zakresu „Przywództwo, budowanie i kierowanie zespołem” w wymiarze 32h
 • Kursy z zakresu:
  • „Profesjonalna obsługa klienta” – 32h
  • „Savoir vivre w biznesie” – 32h
  • „Planowanie i organizacja imprez i usług turystycznych” – 32h

Każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie doradcze oraz szkoleniowe, które przyczyni się do podniesienia umiejętności zawodowych z zakresu kucharz oraz dodatkowe wsparcie szkoleniowe podnoszące jego kompetencje ogólne bądź inne indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego uczestnika i uczestniczki.

Pliki do pobrania

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 • Załącznik nr 1 Wzór Formularza rekrutacyjnego.
 • Załącznik nr 2 Wzór Karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.
 • Załącznik nr 3 Wzór Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 • Załącznik nr 4 Wzór Umowy o świadczenie usług szkoleniowych.
 • Załącznik nr 5 Wniosek o refundację kosztów dojazdu.
 • Harmonogram na miesiąc marzec 2017 r.
 • Harmonogram na miesiąc kwiecień 2017 r.
 • Harmonogram na miesiąc maj 2017 r.
 • Harmonogram na miesiąc czerwiec 2017 r.
 • Harmonogram na miesiąc lipiec 2017 r.

Dane do kontaktu

Biuro projektu:

ul. Długa 6, 58-100 Świdnica
tel. 533 329 417
e-mail: projekt@sirr.pl