Informacja o zmianie w treści dokumentów dla Aglomeracji Jeleniogórskiej

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 26.10.2018 r. nastąpiła zmiana w treści następujących dokumentów dotyczących projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.03-02-0004/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AJ, Schemat 1.3 C.2 „Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB” przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:

zał. nr 2 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
zał. nr 3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
zał. nr 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis
zał. nr 6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis
zał. nr 8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP
zał. nr 9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US
zał. nr 10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec ZUS
zał. nr 11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:

zał. nr 4. Protokół odbioru usługi doradczej
zał. nr 5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny
zał. nr 6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania
zał. nr 7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy
zał. nr 8. Oświadczenie potwierdzające dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych
zał. nr 9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

Poprawne załączniki są już dostępne na stronie internetowej projektu.

Comments are closed.