Profesjonalne usługi społeczne

Projekt pn. „Profesjonalne usługi społeczne” jest realizowany w ramach Priorytetu nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na...

Projekt pn. „Profesjonalne usługi społeczne” jest realizowany w ramach Priorytetu nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działania nr 9.1 Transformacja społeczna Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Całkowita wartość projektu: 7 246 367,17 PLN
Wartość dofinansowania: 5 744 867,17 PLN, w tym finansowanie UE: 5 072 457,01 PLN
Okres realizacji projektu: 01.03.2024-30.06.2026

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa dostępności oraz jakości usług asystenckich i opiekuńczych ważnych z punktu widzenia zwiększenia aktywności zawodowej osób wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, w tym osób których bierność zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobami zależnymi. Realizacja wysokiej jakości usług społecznych wpłynie także na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz osób niesamodzielnych.

Rezultaty projektu

W efekcie realizowanego projektu mieszkańcy subregionu wałbrzyskiego poprzez udział w szkoleniach podniosą swoje kompetencje, zdobędą wiedzę, a także umiejętności, które poprawią warunki do rozwoju społecznego oraz zawodowego. Zwiększą zaufanie we własne siły oraz swoją motywację do działania.

Realizowane w ramach projektu usługi opiekuńcze, asystenckie oraz sąsiedzkie wpłyną na poprawę komunikacji osób z niepełnosprawnością/niesamodzielnych z otoczeniem. Stworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego zwiększy bezpieczeństwo i samodzielność osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, a zastosowanie aplikacji internetowej dotyczącej opieki nad osobami zależnymi pozwoli wprowadzić nowoczesne rozwiązanie informacyjno-komunikacyjne w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami/niesamodzielnymi.

Grupa docelowa projektu

 • osoby z niepełnosprawnością / niesamodzielne;
 • opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością / niesamodzielnych;
 • asystenci, kandydaci na asystentów / opiekunów osób z niepełnosprawnością / niesamodzielnych;
 • sąsiedzi zainteresowani świadczeniem usług sąsiedzkich

będący mieszkańcami subregionu wałbrzyskiego w tym przede wszystkim powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, ząbkowickiego, wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzych.

Przewidziane w ramach projektu zadania:

 • Wywiad środowiskowy
 • Wywiad z kandydatami na opiekunów oraz asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością / niesamodzielnej
 • Szkolenia dla kandydatów na opiekunów oraz asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością / niesamodzielnej
 • Zapewnienie świadczenia usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnościami / niesamodzielnych
 • Zapewnienie świadczenia usług realizowanych przez asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami / niesamodzielnych
 • Szkolenia dla kandydatów na osoby świadczące sąsiedzkie usługi opiekuńcze
 • Zapewnienie świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych
 • Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością/niesamodzielnych
 • Stworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego

Zapraszamy do kontaktu!

Biuro projektu

ul. Pafalu 6/26, 58-100 Świdnica
tel. 533 329 418
e-mail: uslugispoleczne@sirr.pl

poniedziałek-piątek
godz. 9.00-15.00

PRZEJDŹ DO STRONY PROJEKTU

Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (w szczególności prawa ujęte w art. 5-9, art. 12, art. 16, art. 19-21, art. 24-30) oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

W przypadku podejrzenia zaistnienia niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z postanowieniami Konwencji oraz Karty Praw, sygnały, zgłoszenia lub skargi w tym zakresie należy zgłaszać za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

−         poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres IP FEDS – Instytucja Pośrednicząca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027, której rolę pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

−         skrzynki nadawczej e-puap: Dolnośląski WUP