UWAGA WYDŁUŻYLIŚMY REALIZACJĘ PROJEKTU „AKTYWNI SPOLECZNIE I ZAWODOWO”

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:

 

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo w wieku powyżej 18 roku życia, zamieszkujące obszar województwa dolnośląskiego:

a) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym pozostające bez zatrudnienia, wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej;

b) z najbliższego otoczenia osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w ramach projektu).

 

Pojęcie grupy docelowej oraz kryteria jakie musi spełnić Kandydat/-ka do udziału w projekcie zostały szczegółowo określone w Regulaminie udziału w projekcie oraz w załącznikach do Regulaminu. Szczegóły na stronie https://www.sirr.pl/asiz/

 

 

W ramach projektu zapewniamy wsparcie zarówno dla Uczestnika projektu jak i Pracodawcy

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKA PROJEKTU

 

  • INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE
  • SZKOLENIA służące podniesieniu kompetencji lub umiejętności pożądanych na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
  • SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO obejmujące poradnictwo prawne, rodzinne oraz psychologiczne.
  • POŚREDNICTWO PRACY – wsparcie w zakresie pomocy Uczestnikom/czkom
    w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych, analizy ofert pracy, kontaktów z potencjalnymi pracodawcami
  • WSPARCIE ZE STRONY TRENERA PRACY – dedykowane osobom z niepełnosprawnością.

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA DLA PRACODAWCY

 

Działania przewidziane w ramach niniejszego projektu pozwolą pracodawcy, który zatrudni Uczestnika projektu, zapewnić wsparcie w postaci refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stworzonego stanowiska pracy.

 

Pomoc oferowana Przedsiębiorcom stanowi pomoc de minimis. Warunkiem uzyskania pomocy de minimis jest wykazanie przez Przedsiębiorców możliwości skorzystania z takiej pomocy
i złożenie wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji potwierdzającej, iż w roku bieżącym oraz w 2 poprzedzających go zamkniętych latach obrotowych przedsiębiorstwo nie przekroczyło pułapu 200 000,00 EURO uzyskanej pomocy de minimis.

 

Więcej informacji na stronie https://www.sirr.pl/asiz/

 

Masz pytania zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu

Ul. Długa 6

58-100 Świdnica

Tel. 533 329 418

Comments are closed.