9.2.1 Trwałość – Profesjonalny asystent osoby z niepełnosprawnością

TRWAŁOŚĆ

Stowarzyszenie Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach  trwałości projektu pn. „Profesjonalny asystent osoby z niepełnosprawnością”– projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO  Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

zaprasza do skorzystania w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2022r:

● z usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami,
● z usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych.

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w w/w okresie dysponuje 35 miejscami świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych.

Do w/w wsparcia zakwalifikowane mogą być osoby z niepełnosprawnością/ niesamodzielne:

 • zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, następujące powiaty województwa dolnośląskiego: jaworski, kłodzki, ząbkowicki,
 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: bezrobotne i nieaktywne zawodowo

 

Usługi asystenckie mają na celu podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz, w części przypadków, stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji.

 

Do zadań asystenta należeć będzie m.in:

 • pomoc w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (np. na zajęcia terapeutyczne, rehabilitacyjnego, do/z szkoły, przedszkola, placówki oświatowej),
 • pomoc w nauce orientacji przestrzennej (m.in. osoby poruszające się na wózkach, osoby niewidome bądź niedowidzące),
 • pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem (m.in. osoby z zaburzeniami aparatu mowy),
 • pomoc w trakcie zajęć rehabilitacyjnych, treningów itp. w miejscu zamieszkania, w utrzymaniu kontaktów społecznych i wspólnego spędzania czasu (pomoc w organizacji nauki, zajęć dodatkowych, czasu wolnego).

 

Poza w/w zakresem czynności mogą pojawić się potrzeby indywidualne, zgłaszane przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekunów prawnych, takie jak np. wsparcie w aktywizacji edukacyjnej (np. pomoc podczas zajęć pozaszkolnych), pomoc w komunikacji, np. dla osoby niedosłyszącej.

 

Usługi opiekuńcze odpowiadają ściśle potrzebom osób niepełnosprawnych/ niesamodzielnych, zdiagnozowanym podczas wywiadu środowiskowego. Zakres usług może obejmować, w miarę potrzeb, m.in.:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (w zakresie np. zakupu podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków, przyrządzania posiłków, a w przypadku ograniczonej sprawności – karmienia i dopajania;
 • pomoc w utrzymaniu czystości mieszkania, prania etc,
 • zleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie: obserwacji i opisu zdrowia, podawania leków zleconych przez lekarza, pomiaru temperatury ciała etc,
 • zapewnienie kontaktu z otoczeniem: w przypadku osób mieszkających samotnie, a posiadających rodzinę – pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów z rodziną, w miarę możliwości organizowanie spotkań z sąsiadami, utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową, zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich oraz sprawowanie opieki w czasie tych wizyt, pośredniczenie w załatwianiu bieżących spraw urzędowych etc.

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt za pomocą formularza.

 

  Imię i Nazwisko

  Numer telefonu

  Adres e-mail

  Projekt

  Załącz komplet dokumentów
  (Załączone pliki muszą być w formacie .PDF lub .ZIP i nie mogą przekraczać 10 MB)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia na podany wyżej adres oraz wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy w celach związanych z realizacją projektu.

  Przepisz kod z obrazka: captcha

  Lub bezpośrednio na adres email widoczny poniżej:

  e-mail. kontakt@sirr.pl lub rekrutacja@sirr.pl

   

  Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2022 w ramach projektu „Profesjonalny asystent osoby z niepełnosprawnością”.

  Wypełniony Formularz zgłoszeniowy osoby z niepełnosprawnością/ niesamodzielnej w okresie trwałości projektu „Profesjonalny asystent osoby z niepełnosprawnością” należy wysłać na adres kontakt@sirr.pl lub rekrutacja@sirr.pl lub dostarczyć w oryginale do Biura projektu, ul. Długa 6, 58-100 Świdnica.

   

   

  Do Pobrania


  Regulamin świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych PDF
  Formularz zgłoszeniowy PDF 
  Formularz zgłoszeniowy .DOC