PI-PWP Szkoła Życia

Stowarzyszenie w latach 2012 – 2014 zrealizowało innowacyjny projekt w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie...
Stowarzyszenie w latach 2012 – 2014 zrealizowało innowacyjny projekt w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Cel projektu – wypracowanie modelu procesu dydaktycznego ukierunkowanego na efekty uczenia się tzw. „trudnej młodzieży” – młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, poprzez wykorzystanie nowego instrumentu, jakim jest połączenie w działaniach na rzecz „trudnej młodzieży” elementów edukacyjnych, survivalu, elementów pomagających ukierunkować się zawodowo i elementów pracy wolontarystycznej.

 

Okres realizacji: 01.03.2012 – 28.02.2014

 

Wartość projektu: 1 513 554,20 PLN