Sukcesja w firmach rodzinnych

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy w partnerstwie ze Spółką z DGA S.A z siedzibą w Poznaniu, która pełni funkcję Lidera Projektu.

Projekt realizowany będzie pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Wartość projektu: 4 938 281,01 zł

Wartość dofinansowania: 4 444 452,90 zł

 

Cel projektu

Celem Projektu jest wzrost adaptacyjności 260 firm przedsiębiorstw rodzinnych z sektora MMŚP z terenu województw dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego poprzez objęcie ww. firm (i ich pracowników tj. nie mniej niż 520 osób, 208 kobiet i 312 mężczyzn; w tym 260 właścicieli – nestorów oraz 260 sukcesorów) wsparciem doradczym w zakresie realizacji procesu sukcesji i finalne wdrożenie rozwiązań w zakresie sukcesji.

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego odpowiada za realizację projektu na terenie województw: dolnośląskiego i lubuskiego.

W efekcie działań projektu do końca maja 2022 r. strategię sukcesyjną ma przyjąć i wdrożyć 234 firm rodzinnych objętych wsparciem.

 

Do udziału zapraszamy:

Przedsiębiorstwa rodzinnez sektora MMŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, którzy przewidują, że w ich firmie dokona się zmiana pokoleniowa.

 

Oferujemy:

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

  • przeprowadzenie doradztwa wstępnego

Celem sesji wstępnej jest przeanalizowanie sytuacji w firmie i określenie

rodzaju doradztwa koniecznego do przeprowadzenia sukcesji.

Czas trwania: 8 godzin.

 

  • przeprowadzenie doradztwa właściwego m. in. w zakresie  finansowym,

prawnym, organizacyjno-zarządczym (58 godzin) oraz sesje doradcze z

psychologiem biznesu  (6 godzin)

Celem doradztwa właściwego jest opracowanie strategii sukcesji,

przygotowanie Beneficjenta do jej wdrożenia.

 

  • monitorowanie udziału przedsiębiorców objętych projektem po 3 i 12 miesiącu od zakończenia realizacji wsparcia

Czas trwania: 3 godziny

 

W projekcie mogą uczestniczyć także osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie http://www.sukcesja.info/

Warunkiem uzyskania pomocy de minimis jest wykazanie przez Przedsiębiorców możliwości skorzystania z takiej pomocy i złożenie wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji potwierdzającej, iż w roku bieżącym oraz w 2 poprzedzających go zamkniętych latach obrotowych przedsiębiorstwo nie przekroczyło pułapu 200 000,00 EURO uzyskanej pomocy de minimis.