Praca dla mnie

Projekt „Praca dla mnie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania...

Projekt „Praca dla mnie”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Agencją Rozwoju Społecznego ARS sp. z o.o. Celem projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób powyżej 30 roku życia poprzez nabycie kwalifikacji ułatwiających tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy.

Wysokość wkładu UE wynosi 3 648 738,28 zł.

Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018

Strona www projektu