Nowe kompetencje

Projekt pt. „Nowe kompetencje” realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów...

Projekt pt. „Nowe kompetencje” realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.1 Transformacja społeczna, programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Całkowita wartość projektu: 10 203 270,00 PLN
Wartość dofinansowania: 8 158 270,00 PLN, w tym wkład UE: 7 142 289,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.02.2024-31.07.2027

PRZEJDŹ DO STRONY PROJEKTU

 

Cel projektu

Celem projektu jest rozwój kapitału ludzkiego zatrudnionego w 170 przedsiębiorstwach z powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego poprzez podniesienie kompetencji 745 pracowników, które są niezbędne, aby mogli sprostać wymogom rynku wynikającym z trwającej zielonej transformacji.

W ramach projektu przedsiębiorcy i ich pracownicy otrzymają finansowe wsparcie na rozwój, w tym m.in.:

  • nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji pracowników,
  • usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa,
  • szansę na częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności gospodarczej.

Usługi rozwojowe dofinansowane w ramach projektu będą ukierunkowane na rozwój w zakresie zielonych umiejętności lub zielonych miejsc pracy oraz podnoszenia i zmiany kwalifikacji pracowników w związku z rozwojem rynku modernizacji energetycznej, gospodarki obiegu zamkniętego i technologii cyfrowych.

 

Grupa docelowa projektu

Projekt skierowany jest do pracodawców/przedsiębiorstw (w tym MŚP) mających siedzibę, oddział lub filię na terenie powiatów kłodzkiego lub ząbkowickiego oraz ich pracowników wykonujących pracę na wskazanych obszarach.

 

Wsparcie oferowane w ramach projektu

  1. Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz korzystania z Bazy Usług Rozwojowych
  2. Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorcy – od 50% do 80% wartości danej usługi rozwojowej

W projekcie przewidziano wniesienie przez przedsiębiorców wkładu własnego.

 

Wartość dofinansowania usług rozwojowych

Podstawowa wartość dofinansowania usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej – jako jednej zamkniętej formy wsparcia) wynosi 50%. Istnieje jednak możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z następujących kryteriów:

  • 80%,gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030 lub gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem rejestracji kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji;
  • 70%, gdy uczestnikami usług rozwojowych będą osoby z niepełnosprawnościami lub uczestnikami będą w co najmniej 50% osoby powyżej 50. roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach;
  • 60%,gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem, lub gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji w zawodach zdefiniowanych jako zawody deficytowe w Barometrze Zawodów dla województwa dolnośląskiego, ewentualnie gdy przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą na terenie miast średnich: Kłodzko, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie.

 

Warunki i refundacja usług rozwojowych

Dofinansowanie usług rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwo będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu refundacji połączonej z promesą, zgodnie z podpisaną przez przedsiębiorcę umową wsparcia.

Ze wsparcia w ramach projektu przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz.

Wartość dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 10.000,00 zł netto bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia.

 

Efekty realizacji projektu

Efektem realizacji projektu będzie rozwój przedsiębiorstw z powiatów kłodzkiego oraz ząbkowickiego, a także wzmocnienie i profesjonalizacja ich pracowników poprzez wzrost ich kompetencji, nabycie wiedzy w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości.

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Biuro projektu

ul. Pafalu 6/26, 58-100 Świdnica
tel. 533 329 417
e-mail: nowekompetencje@sirr.pl

poniedziałek-piątek
godz. 9.00-15.00

***

Projekt jest zgodny z Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (w szczególności prawa ujęte w art. 5-9, art. 12, art. 16, art. 19-21, art. 24-30) oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

W przypadku podejrzenia zaistnienia niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta/Partnera/Podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków z postanowieniami Konwencji oraz Karty Praw, sygnały, zgłoszenia lub skargi w tym zakresie należy zgłaszać za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

−         poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres IP FEDS – Instytucja Pośrednicząca Funduszami Europejskimi dla Dolnego Śląska 2021-2027, której rolę pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

−         skrzynki nadawczej e-puap: Dolnośląski WUP