Mój własny biznes

Projekt „Mój własny biznes”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 8. Rynek pracy,...

Projekt „Mój własny biznes”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Typ projektu 8.3A Bezzwrotne dotacje na rozwój przedsiębiorczości, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego. w partnerstwie z Fundacją wielkich jutra.

Okres realizacji projektu: 01.12.2017 – 30.11.2019

Wartość wkładu UE: 3 134 021,40 PLN

Strona www projektu