Młodzi w Biznesie

Chcesz założyć biznes i nie masz na to środków?
Skorzystaj z naszej dotacji!

 

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna Projekt „Młodzi w biznesie”, współfinansowany przez Unię Europejską oraz z Budżetu Państwa  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I. Rynek pracy otwarty na wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest wsparcie przedsiębiorczości wśród osób młodych w wieku 18-29 lat, poprzez nabycie kompetencji ułatwiających założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

Uczestnicy projektu

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 80 osób (48 kobiet i 32 mężczyzn) zamieszkałych lub uczących się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są wyłącznie osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy,
  2. w wieku 18-29 lat,
  3. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

 

Oferowane wsparcie

Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmuje:

  • bezpłatne wsparcie szkoleniowe,
  • bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie 23 050,00 zł netto,
  • wsparcie pomostowe finansowe w kwocie 2 600,00 zł netto przez okres 6 miesięcy (łącznie maksymalnie 15 600,00 zł netto).

 

W efekcie działań projektu do końca kwietnia 2023 r. powstanie 70 nowych mikroprzedsiębiorstw.

Wartość dofinansowania: 3 706 741,00, w tym środki UE: 3 172 586,59 PLN

Okres realizacji: 01-02.2021-30.04.2023

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:

Masz pytanie?

Zadzwoń, napisz lub odwiedź nas w biurze!

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

Adres biura:

ul. Długa 6

58-100 Świdnica

tel. 74 660 62 72

e-mail: wbiznesie@sirr.pl