Młodzi obywatele

Projekt „Młodzi obywatele” realizowany był w terminie od 02.06.2015 do 31.05.2016 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 3. Aktywni obywatele, Kierunek działania 2.Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych, Strefa Pożytku Publicznego 13. Działalności wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Celem projektu był wzrost partycypacji obywatele w sprawy publiczne za pośrednictwem formalnej i nieformalnej edukacji obywatelskiej, a także podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturowej, przy udziale i zaangażowaniu młodego pokolenia w redakcję portalu internetowego i gazety, kształtujących postawy właściwe dla społeczeństwa obywatelskiego.
Wartość projektu: 101 770 pln