Ja też mogę być przedsiębiorcą

Projekt „Ja też mogę być przedsiębiorcą”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Osi priorytetowej 8. Rynek pracy, Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, realizowany jest przez DGA Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy. Celem głównym projektu jest podniesienie szans na zatrudnienie oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób po 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby po 50 roku życia).

Kompleksowe wsparcie w ramach projektu obejmuje: doradztwo zawodowe, diagnozę kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia ABC przedsiębiorczości, bezzwrotne wsparcie finansowe w formie dotacji, wsparcie pomostowe: finansowe i doradczo-szkoleniowe. W efekcie działań projektu do końca września 2018 r. ma powstać 65 nowych mikroprzedsiębiorstw.

Wysokość wkładu UE wynosi 3 662 205,82 zł.

Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018

Strona www projektu