Gotowi na zmiany

Projekt pt. „Gotowi na zmiany” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej: 8 Rynek pracy, Działania: 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 694 146,40 PLN

Wkład funduszy europejskich: 2 290 024,44 PLN

 

 

 

Cel projektu

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie szans zatrudnienia osobom fizycznym oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród osób od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową oraz nabycie kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy w okresie od 01.06.2019 r. do 31.05.2021 r.

Do udziału zapraszamy:

osoby powyżej 30 roku życia, które zamieszkują w szczególności obszar wiejski na terenie województwa dolnośląskiego, w tym:

  • osoby pozostające bez zatrudnienia,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
  • osoby o niskich kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie na poziomie co najwyżej ponadgimnazjalnym (kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej – wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) oraz
  • osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.: reemigranci, imigranci, osoby ubogie pracujące, odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

 

Rekrutacja odbywa się poprzez dostarczenie do Biura projektu deklaracji udziału w projekcie oraz weryfikację spełnienia kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie, jak również poprzez ocenę stopnia motywacji do udziału w projekcie.

Oferujemy:

·       INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE, SŁUŻĄCE OPRACOWANIU INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁAŃ, tj. diagnoza, identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej

Działania, mające na celu: poznanie uczestnika, potencjału, mocnych i słabych stron, ustalenie przyczyn oddalenia od rynku pracy, zbadanie wiedzy, umiejętności i predyspozycji zawodowych, a także wzmocnienie kompetencji społecznych, umiejętności rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem i jego skutkami, współpracy w zespole.

Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika: 10 h

 

·       SZKOLENIA

Celem szkoleń jest nabycie bądź uzupełnienie wiedzy, umiejętności, kompetencji zgodnych
z predyspozycjami zawodowymi uczestnika, przy uwzględnieniu warunków na rynku pracy, szans i możliwości nabycia zatrudnienia.

Dla osób uczestniczących w szkoleniach Projektodawca przewidział stypendium szkoleniowe.

Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika: średnio 64 h

 

·       POŚREDNICTWO PRACY

Działania polegające na najtrafniejszym doborze odpowiedniego stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy oraz właściwego kandydata na dane stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy.

Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika: średnio 6 h

 

·       SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych na min. 1/2 etatu uczestników – (min. 1/2 minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia uczestnika) na okres min 3 m-cy.

 

·       REFUNDACJA WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

Środki na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy uczestnika projektu. Środki przysługiwać będą w kwocie określonej w umowie zawartej z pracodawcą.

Wsparcie w postaci refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy u pracodawcy jest pomocą de minimis udzielaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 201-2020.

Warunkiem uzyskania pomocy de minimis jest wykazanie przez Przedsiębiorców możliwości skorzystania z takiej pomocy i złożenie wymaganej dokumentacji, w tym dokumentacji potwierdzającej, iż w roku bieżącym oraz w 2 poprzedzających go zamkniętych latach obrotowych przedsiębiorstwo nie przekroczyło pułapu 200 000,00 EURO uzyskanej pomocy de minimis.

Dokumenty do pobrania dla pracodawcy

Załączniki do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie subsydiowanego zatrudnienia oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Załączniki do umowy o subsydiowanie zatrudnienia oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy