Świadomy e-uzytkownik

Projekt „Świadomy e-użytkownik” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRO-MOTOR”. Projekt realizowany jest w terminie: 13.06.2019 – 30.09.2021. Wartość projektu: 1 992 403,48 PLN. Wartość wkładu UE: 1 686 171,06 PLN.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu 1000 mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny poprzez ich udział w okresie 24 miesięcy w szkoleniach dotyczących kompetencji cyfrowych.

Cele szczegółowe projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się świecie nowoczesnych technologii oraz przełamywanie lęku związanego z korzystaniem z nowoczesnych narzędzi.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację bezpłatnych szkoleń stacjonarnych i e-learningowe w zakresie kompetencji cyfrowych w następujących obszarach: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie, odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie.

 

Planowane efekty

Rezultatem realizacji projektu będzie zmniejszenie marginalizacji związanej z nieznajomością zasad korzystania z nowoczesnych technologii oraz rozbudzenie w uczestnikach potrzeb korzystania z narzędzi IT, takich jak: komputer, Internet, telefony komórkowe, co przyczyni się do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

 

Wartość projektu: 1 992 403,48 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 686 171,06 PLN

 

Kto może przystąpić do projektu?

Projekt skierowany jest do 1000 mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w wieku powyżej 44. roku życia. W projekcie mile widziane są osoby niepełnosprawne, w tym osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu przeszkolonych zostanie 550 kobiet i 450 mężczyzn z ww. województw.

 

Jak wyglądają szkolenia?

Szkolenia realizowane w ramach projektu odbywają zarówno stacjonarnie (w tym kilkudniowe wyjazdy), jak też w formie on-line (e-learning). Każdy uczestnik może wybrać najwygodniejszą dla niego formę. Dla każdego uczestnika przewidziano łącznie 100 godzin bezpłatnych szkoleń.

 

Szkolenia stacjonarne są połączone ze szkoleniami on-line. Jest to tzw. blended learning (mieszane nauczanie).

 

Uczestnicy szkoleń stacjonarnych odbędą:

 • 64-godzinne szkolenie stacjonarne
 • 36-godzinne szkolenie w formie e-learningu

 

Uczestnicy szkoleń on-line odbędą 100-godzinne szkolenie w formie e-learningu na specjalnie przygotowanej w tym celu platformie internetowej, gdzie dostępne są kursy we wszystkich 8 obszarach tematycznych.

 

Tematy szkoleń

Szkolenia odbywają się w ośmiu obszarach tematycznych:

 1. Praca i rozwój zawodowy
 2. Relacje z bliskimi
 3. Edukacja
 4. Odpoczynek i hobby
 5. Zdrowie
 6. Finanse
 7. Sprawy codzienne zaangażowanie obywatelskie

 

Jak wziąć udział w projekcie?

Niezależnie od preferowanej formy szkolenia, należy:

 • wypełnić formularz drukowany (do pobrania TUTAJ oraz w Biurze Projektu, ul. Długa 6, 58-100 Świdnica, tel. 533 329 416)

lub

 • wypełnić Formularz zgłoszeniowy on-line (LINK)

 

 

 

 

Biuro Projektu

Ul. Długa 6

58-100 Świdnica

Mail: euzytkownik@sirr.pl

Tel. 533 329 416