Bezpieczne finanse – projekt dla seniorów

Zadanie publiczne zlecone przez ministerstwo pracy i polityki społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na...

Zadanie publiczne zlecone przez ministerstwo pracy i polityki społecznej w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013 pt. „Bezpieczne finanse – projekt dla seniorów”. Numer i nazwa priorytetu 1 Edukacja osób starszych, Kierunek działania 1. Zajęcia edukacyjne z zakresu różnych dziedzin (m.in. prawo, gospodarka, zdrowie, w tym profilaktyka zdrowotna, sport, turystyka, nowe technologie), programy edukacyjne o starzeniu, osobach starszych i aktywnym starzeniu.

 

Projekt adresowany był do seniorów w wieku 60+ zamieszkujących powiat świdnicki. Wyszedł naprzeciw potrzebie przystosowania seniorów do postępujących zmian zachodzących w sferze społeczno-ekonomicznej. Stanowił odpowiedź na problem marginalizacji osób starszych w obszarze finansów i bankowości poprzez stworzenie możliwości udziału w cyklu szkoleń oraz doradztwa z zakresu bezpiecznego korzystania z obecnie dostępnych instrumentów finansowych.

 

Cel główny projektu – zwiększenie aktywności społecznej 100 osób starszych poprzez różne formy edukacji, które pozwolą na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.

Cele szczegółowe projektu:

– dostarczenie seniorom wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się w świecie instrumentów finansowych;

– przełamywanie lęku seniorów związanego z korzystaniem z takich instrumentów, zachęcanie do korzystania z nich;

– zwiększenie świadomości seniorów w zakresie zasad bezpiecznego korzystania z usług finansowych;

– promowanie aktywnego udziału seniorów w nowoczesnych społeczeństwie;

– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Okres realizacji: 15.10.2012 – 30.06.2013

 

Wartość projektu: 143 335,00 PLN