Aktywne Mamy

Projekt pn. „AKTYWNE MAMY” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

na lata 2014-2020

Wartość projektu: 1 889 558,16 PLN

Wkład funduszy europejskich: 1 592 521,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01.11.2019-30.06.2022

Cel projektu

Głównym celem realizowanego projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienie zatrudnienia lub utrzymanie zatrudnienia przez 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 (w tym 68 kobiet i 2 mężczyzn) z obszaru województwa dolnośląskiego poprzez stworzenie warunków opieki nad dziećmi, w tym niepełnosprawnymi, w formie usługi opieki niani na terenie Dolnego Śląska oraz aktywizację zawodową matek, ojców, opiekunów prawnych.

 

Do udziału zapraszamy:

Osoby pozostające bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy.) i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym:

  • łącznie 37 osób spełniających definicję bezrobotnych/ biernych zawodowo oraz osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 z tytułu urlopu wychowawczego,
  • łącznie 33 osoby pracujące i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

50% z ogółu 70 uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące obszary wiejskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Udział w projekcie dostępny będzie dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia, co znajduje odzwierciedlenie w przyjętych kryteriach rekrutacyjnych, w których brany jest pod uwagę:

– status na runku pracy rodziców/opiekunów dziecka,

– wysokość dochodów netto przypadająca na 1 członka rodziny (średnia z ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych),

– samotne wychowywanie dziecka,

– niepełnosprawność co najmniej jednego z rodziców/opiekunów dziecka,

– sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,

– ocena stopnia motywacji udziału w projekcie, weryfikowana podczas kontaktu z Komisją Rekrutacyjną.

 

Przebieg procesu rekrutacji:

  • przesłanie w terminie naboru skanu (zdjęć) lub uzupełnionego pliku WORD wraz z poniższej wskazanymi załącznikami należy przesłać w terminie naboru na adres mailowy aktywnemamy@sirr.pl oraz oryginału dokumentów wraz z poniżej wskazanymi załącznikami  należy złożyć do Biura projektu w terminie naboru (osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej – decyduje data wpływu do Biura projektu, a nie data ich nadania).
  • weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikujących do udziału w projekcie,
  • ocena stopnia motywacji do udziału w projekcie podczas kontaktu z Komisją Rekrutacyjną.

 

W ramach projektu oferujemy:

  • Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 przez nianię:

Celem zadania jest pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące: wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, które opłaca rodzic zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Okres przyznania wsparcia: maksymalnie do 8 miesięcy.

Zakres przyznanego wsparcia: zależny od przynależności do grupy docelowej

 

  • Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 – Indywidualne Poradnictwo Zawodowe – nie dotyczy osób pracujących na moment przystępowania do udziału w projekcie,

W tym: diagnoza, wywiad z testami / opracowanie IPD, Indywidualne Poradnictwo Zawodowe.

Działania mające na celu: rozpoznaniu uwarunkowań środowiskowych, analizę umiejętności, kwalifikacji, długości pozostawienia bez zatrudnienia, rozpoznanie sytuacji i potencjału klienta. Doradca zawodowy pomoże uczestnikowi zrozumieć siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy. Uczestnicy posiądą/zaktualizują wiedzę z zakresu: sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy z pracodawca, radzenia sobie ze stresem, umiejętności prezentacji, mowy ciała, czy tez poszukiwania pracy.

 

Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika: 8 h

 

  • Aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 – wsparcie szkoleniowe (64 h/uczestnika) – nie dotyczy osób pracujących na moment przystępowania do udziału w projekcie.

Wsparcie szkoleniowe będzie odpowiadać na zindywidualizowane potrzeby i predyspozycje zawodowe uczestnika projektu, wskazane na etapie Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego.

 

Liczba godzin wsparcia przypadająca na uczestnika: 64 h

 

AKTYWNE MAMY

Biuro Projektu

ul. Długa 6

58-100 Świdnica

aktywnemamy@sirr.pl

74 660 62 72