PROJEKTY GRANTOWE

Projekty Grantowe realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie: 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości oraz  Podziałania: 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków w Projektach grantowych

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego informuje, że w odpowiedzi na spływające prośby potencjalnych Wnioskodawców, Rada Partnerstwa podjęła decyzję o przesunięciu terminu otwarcia naboru Wniosków o udzielenie Grantu na dzień 29 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 dla następujących Projektów grantowych:

Rada Partnerstwa dla każdego z wymienionych Projektów ustaliła alokację oraz podjęła decyzję o wprowadzeniu elektronicznego rejestru wpływu wniosków – wszelkie szczegóły zostaną udostępnione wkrótce w zakładkach poszczególnych Projektów.

 

Jednocześnie zachęcamy do składania od dnia 11 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 Wniosków dla Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla tego Projektu. Pozostałe zasady dotyczące pierwszego Naboru nie ulegają zmianie i dostępne są w zakładce „Aglomeracja Wałbrzyska”.

Cel projektów

Celem głównym projektów jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci Grantów (w formie refundacji).

Przedmiotem wsparcia w formie Grantu jest usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

MŚP otrzymają również bezpłatne wsparcie w ramach projektu w formie doradztwa/wsparcia merytorycznego w zakresie dotyczącym np.: wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi czy też wpisywania się MŚP i jego potrzeby w warunki konkursu.

W ramach projektów możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach (z wyłączeniem doradztwa przewidzianego do wsparcia w działaniu 1.2 RPO WD „Innowacyjne przedsiębiorstwa” oraz działaniu 1.4 RPO WD „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”):
a) usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

  • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju  przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
  • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
  • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)
  • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku

b) usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie Grantów mogą być wyłącznie Instytucje Otoczenia Biznesu*.

*Instytucje Otoczenia Biznesu – bez względu na formę prawną, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, niedziałające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym dokumencie założycielskim. Posiadające bazę materialną, techniczną i zasoby ludzkie oraz kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MŚP.

Nabory Wniosków o udzielenie Grantu prowadzone będą cyklicznie, każdorazowo z podaniem alokacji środków przeznaczonych do rozdysponowania w danym Naborze, w oparciu o złożone Wnioski o udzielenie Grantu wraz z wymaganymi dokumentami.

Dane kontaktowe

Szczegółowych informacji odnośnie projektów udziela Biuro Projektów:

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław
tel. 71 736 04 86, 71 343 79 64
biuro@dfg.pl
Biuro czynne: pn-pt w godzinach 08:00-16:00

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy
Rynek 1a, 58-100 Świdnica
tel. 74 853 50 09
siph@siph.pl

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Długa 6, 58-100 Świdnica
tel. 74 660 64 87
tel. 533 329 416

granty@sirr.pl
kontakt@sirr.pl
Biuro czynne: pn-pt, w godzinach 08:00-16:00

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy