Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU NABORU

Zamknięcie pierwszego naboru wniosków w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Aglomeracji Wrocławskiej”

 

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 29.01.2018 r o godzinie 10:13 120% alokacji przewidzianej w pierwszym naborze dla Partnera Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0009/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

 

W ramach ww. naboru wpłynęło 12 Wniosków o udzielenie Grantu na łączną kwotę 510.000.00 złotych.

Informacja o zmianie terminu otwarcia naboru wniosków dla
Aglomeracji Wrocławskiej:

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”.

 

W odpowiedzi na spływające prośby potencjalnych Wnioskodawców, Rada Partnerstwa podjęła decyzję o przesunięciu terminu otwarcia naboru Wniosków o udzielenie Grantu na dzień 29 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 oraz wprowadzeniu elektronicznego rejestru wpływu wniosków. Jednocześnie Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.02-02-0009/17 w pierwszym Naborze na kwotę 1.275.000 zł, w tym dla Partnera Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego przypada kwota 425.000 zł.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 29.01.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU NABORU WNIOSKÓW

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”.

 

 

nr Projektu RPDS.01.03.02-02-0009/17-00

realizowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3
Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.2
Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF
Schemat 1.3 C.2
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

Grantobiorcą może być MŚP, który spełnia następujące warunki:

  1. ma siedzibę na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnegookreślonego w Strategii ZIT WrOF*, obejmującego następujące obszary: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina  Kobierzyce, Gmina  Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie,
  2. nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków Europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,
  3. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej),
  4. nie był karany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych,
  5. nie był karany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).

Maksymalna kwalifikowana wartość Usługi doradczej wynosi 50.000 zł w związku z czym maksymalna kwota Grantu, która może zostać przyznana Grantobiorcy wynosi 42.500 zł i równocześnie stanowi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Grantobiorcę.

Wydatkiem kwalifikowanym w udzielanych Grantach (niezbędnym do realizacji celów Projektu grantowego) ponoszonym przez Grantobiorcę jest koszt Usługi doradczej, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.


 

* Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Obszaru Wrocławskiego (ZIT WrOF) – instytucjonalno – organizacyjno – prawna forma wdrażania nowego unijnego mechanizmu rozwoju regionalnego utworzona na podstawie Porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF zawartego pomiędzy Prezydentem Wrocławia oraz Marszałkiem Województwa.

Ogłoszenie o naborze ZIT WrOF
Regulamin udzielenia Grantów ZIT WrOF

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:
WNIOSEK o udzielenie Grantu
1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis
6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis
8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP
9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US
10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganie wobec ZUS
11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
12a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – MSP
12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba fizyczna

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:
Kryteria oceny formalnej_Regulamin

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:
Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne_Regulamin

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):
Umowa o udzielenie Grantu – ZIT WrOF

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:
WNIOSEK o wypłatę Grantu
4. Protokół odbioru Usługi doradczej
5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny
6. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania
7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy
8. Oświadczenie potwierdzające dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych
9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

Elektroniczny generator wniosków:
Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Aglomeracji Wrocławskiej wraz z załącznikami kliknij tutaj

 

Do projektu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF, obejmującego następujące obszary: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy