Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU NABORU

Zamknięcie pierwszego naboru wniosków w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Aglomeracji Wałbrzyskiej”

 

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 11.01.2018 r o godzinie 08:50 120% alokacji przewidzianej w pierwszym naborze dla Partnera Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej” (nr Projektu RPDS.01.03.04-02-0002/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”, nabór wniosków został zamknięty.

W ramach ww. naboru wpłynęło 8 Wniosków o udzielenie Grantu na łączną kwotę 204.000 złotych.

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków

Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.04-02-0002/17 w pierwszym Naborze na kwotę 459.000 zł, w tym dla Partnera Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego przypada kwota 153.000 zł.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 11.01.2018 r. do dnia zamknięcia naboru zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

nr Projektu RPDS.01.03.03-02-0002/17

realizowany ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1
Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.3
Rozwój przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.2
Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW
Poddziałanie 1.3.3
“Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW”
Schemat 1.3 C.2
Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB

Grantobiorcą może być MŚP, który spełnia następujące warunki:

  1. ma siedzibę na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującego następujące obszary: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina Zdrój, Jaworzyna Śląska, Kamienna Góra, gm. wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, gm. wiejska Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świdnica Miasto, gm. wiejska Świdnica, Świebodzice, Walim, Wałbrzych, Żarów
  2. nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków Europejskich, na podstawie art. 207 o finansach publicznych,
  3. nie ciąży na nim obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji KE uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 TFUE (Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej),
  4. nie był karany na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych,
  5. nie był karany na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 1541).

Maksymalna kwalifikowana wartość Usługi doradczej wynosi 30.000 zł w związku z czym maksymalna kwota Grantu, która może zostać przyznana Grantobiorcy wynosi 25.500 zł i równocześnie stanowi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Grantobiorcę.

Wydatkiem kwalifikowanym w udzielanych Grantach (niezbędnym do realizacji celów Projektu grantowego) ponoszonym przez Grantobiorcę jest koszt Usługi doradczej, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest też związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

 

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków

REGULAMIN udzielania Grantów ZIT AW

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:
Wniosek o udzielenie Grantu
1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
3. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy innej niż pomoc de minimis
6. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy innej niż pomoc de minimis
8. Oświadczenie o posiadaniu statusu MSP
9. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganiu wobec US
10. Oświadczenie Wnioskodawcy o niezaleganie wobec ZUS
11. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
12a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – MSP
12b. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – osoba fizyczna

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Kryteria oceny formalnej:
Kryteria oceny formalnej

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:
Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

Protokół wyboru Wykonawcy Usługi doradczej

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Umowa o udzielenie Grantu (wzór):
Umowa SIRR o udzielenie Grantu – ZIT AW 

 

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Wniosek o wypłatę Grantu:
Wniosek o wypłatę Grantu
4.Protokół odbioru usługi doradczej
5. Oświadczenie w zakresie poniesienia wydatków w sposób oszczędny
6.Oświadczenie o braku podwójnego finansowania
7. Badanie zadowolenia Grantobiorcy
8. Oświadczenie potwierdzajace dokonanie płatności gotówkowej ze środków własnych
9. Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy

 

Elektroniczny generator wniosków:
Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z załącznikami kliknij tutaj

 

Do projektu mogą zgłaszać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające siedzibę na terenie Obszaru Wsparcia Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW, obejmującego następujące obszary: gminy Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Strzegom, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Walim, Wałbrzych, miasto Świdnica, gmina wiejska Świdnica, Żarów.

Rozmiar czcionki
Tryb kontrastowy